Terma-terma Perkhidmatan

Perjanjian Pengguna

Dikemaskini terakhir: 15-06-2021

Terima kasih kerana menggunakan Mereka.io!

Perjanjian Pengguna ini ("Perjanjian") adalah perjanjian undang-undang yang mengikat antara anda dan Mereka Innovative Education Sdn Bhd (1239397-T) yang mengawal penggunaan laman web dan aplikasi anda dari Mereka.io (secara kolektif, "Mereka.io", "kami""" kami"" atau "kami"). Anda mesti membaca, bersetuju dan menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini untuk menjadi pengguna Mereka.io. 

Perjanjian ini termasuk dan dengan ini menggabungkan dengan merujuk perjanjian penting berikut, kerana ia mungkin berkuat kuasa dan diubah suai dari semasa ke semasa: Dasar Privasi, Dasar Pembatalan, dan lain-lain. Terma Perkhidmatan ini secara kolektif, dengan Perjanjian ini, yang dipanggil "Terma Perkhidmatan".

Tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di sini, Mereka.io boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, mengubahsuai Perjanjian ini dan mana-mana perjanjian lain yang terdiri daripada Terma-Terma Perkhidmatan pada bila-bila masa dengan mengemas kini tarikh "Dikemaskini Terakhir" pada Terma-terma Perkhidmatan ini. Kami juga akan memberikan anda notis awal yang munasabah tentang sebarang perubahan penting dengan menyiarkan Terma Perkhidmatan yang dikemas kini pada Mereka.io, memberikan notis mengenai Mereka.io, dan/atau menghantar notis melalui e-mel kepada anda. Jika anda tidak bersetuju dengan Perjanjian yang disemak semula, anda boleh menamatkan perjanjian ini dengan serta-merta seperti yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini. Jika anda tidak menamatkan perjanjian anda sebelum tarikh Perjanjian yang disemak semula berkuat kuasa, akses berterusan anda kepada atau penggunaan Mereka.io akan membentuk penerimaan Perjanjian yang disemak semula. Sebarang semakan kepada Perjanjian akan berkuat kuasa pada tarikh "Dikemaskini Terakhir". Sebarang hak Mereka.io yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah terpelihara.

Anda mengakui bahawa dengan menggunakan Mereka.io selepas tarikh Akhir Dikemas Kini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Perkhidmatan. Jika anda tidak menerima Terma Perkhidmatan ini secara keseluruhannya, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Mereka.io atau apa-apa perkhidmatan yang disediakan oleh Mereka.io selepas tarikh Terakhir Dikemaskini kecuali seperti yang dibenarkan oleh perjanjian lain.

Jika anda bersetuju dengan Terma Perkhidmatan bagi pihak perbadanan atau entiti undang-undang, atau berkaitan dengan menyediakan atau menerima perkhidmatan bagi pihak perbadanan atau entiti undang-undang, anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat entiti atau agensi tersebut kepada Terma Perkhidmatan dan bersetuju bahawa anda mengikat kedua-dua anda dan entiti atau agensi itu kepada Terma Perkhidmatan. Dalam keadaan itu, "anda" dan "anda" akan merujuk dan memohon kepada anda dan entiti atau agensi tersebut.

Jika anda seorang ahli Hab, anda bertanggungjawab untuk memahami dan mematuhi semua undang-undang, peraturan, peraturan dan kontrak dengan pihak ketiga yang terpakai untuk Perkhidmatan Hab anda.

Senarai Kandungan

Gambaran keseluruhan

Mereka.io, dalam bentuk yang paling mudah, adalah platform tempahan memenuhi pusat pengetahuan. Dibangunkan oleh satu pasukan yang mempunyai pengalaman bertahun-tahun dalam mengendalikan ruang pembuat ditambah dengan semangat untuk inovasi dan pendidikan sosial yang didorong oleh teknologi, Mereka.io dilahirkan dari kesedaran bahawa kekurangan akses kepada sumber dan kepakaran sangat menghalang idea dan inovasi.

Melalui Mereka.io, pengguna disahkan yang menjadi tuan rumah pengalaman ("Pengalaman"), ruang senarai ("Ruang"), pakar onboard ("Pakar") dan menyewa mesin ("Mesin") dalam milikan mereka adalah "Hab". Perkhidmatan ini secara kolektif "Perkhidmatan Hab", dan setiap tawaran Perkhidmatan Hab, "Penyenaraian". Pengguna berdaftar yang mencari atau menempah mana-mana Perkhidmatan Hab adalah "Pelajar" dan akhirnya boleh mengesahkan sebagai Pakar setelah berjaya digunakan.
Mereka.io tidak memiliki, mengawal, menawarkan atau menguruskan sebarang Penyenaraian atau Perkhidmatan Hab. Mereka.io bukan pihak kepada kontrak yang dimuktamadkan secara langsung antara Hubs and Learners. Mereka.io hanya memudahkan hubungan antara kedua-dua pihak.

Perjanjian Fasa Beta

1.1 Penerimaan Terma-terma Perkhidmatan

Selamat datang di Mereka.io! (a.k.a. "kami" atau "kami" atau "Syarikat"). Kami teruja untuk mempunyai anda sebagai pengguna kami dan menggunakan perkhidmatan kami semasa dalam fasa ujian beta. Terma dan syarat berikut (bersama-sama dengan apa-apa dokumen dan pautan aktif yang dirujuk dan dilampirkan kepadanya; secara kolektif, "Terma Perkhidmatan") ini akan terpakai kepada mana-mana penggunaan Mereka.io anda termasuk tetapi tidak terhad kepada pendaftaran akaun, proses tempahan, pembayaran dan komitmen. Ini juga termasuk sebarang kandungan, fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan pada atau melalui Mereka.io (Laman Web").
Dengan menggunakan Laman Web ini, anda menerima dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi Terma Perkhidmatan ini.
 
Sekiranya anda tidak bersetuju dengan beberapa peruntukan di sini, anda boleh meninggalkan laman web, atau berhubung dengan kami di [email protected] Mereka.io adalah bekerjasama untuk meningkatkan terma kami dan menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, dan kami akan berbesar hati untuk memberikan bantuan sebanyak mungkin, mengikut Terma Perkhidmatan kami yang merangkumi dasar dan perjanjian.

1.2 Perubahan kepada Terma Perkhidmatan.

Mereka.io adalah kerja yang sedang dijalankan, dan kami akan mengemas kini Terma Perkhidmatan ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami. Oleh kerana dokumen ini didedahkan kepada umum pada Mereka.io, anda akan dapat mengakui perubahan seperti yang ditunjukkan dalam peruntukan "Dikemaskini Terakhir". Penggunaan berterusan anda terhadap Laman Web berikutan penerbitan Terma Penggunaan yang disemak bermakna anda menerima dan bersetuju dengan perubahan tersebut.

1.3 Mengakses Laman Web dan Keselamatan Akaun

Mereka.io adalah dalam operasi versi beta, yang bermaksud bahawa terdapat kemungkinan beberapa perubahan dari semasa ke semasa. Kami mempunyai hak mutlak untuk menarik balik atau meminda, walaupun secara meluas, Laman Web ini, dan apa-apa perkhidmatan atau maklumat yang kami sediakan di Laman Web, mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis. Begitu juga, kami tidak akan bertanggungjawab dan/atau bertanggungjawab di bawah apa-apa syarat atau keadaan sama sekali atau mana-mana bahagian Laman Web tidak boleh diakses pada bila-bila masa atau untuk mana-mana tempoh. Seperti yang dikatakan, ini adalah versi beta dan melancarkan ciri-ciri baru mungkin menjejaskan dan memberi kesan kepada kebolehpercayaan Laman Web. Dari semasa ke semasa, kami mungkin mengehadkan pengakuan ke bahagian tertentu Laman Web, atau keseluruhan Laman Web, kepada pengguna, termasuk pengguna berdaftar.
 
Untuk mengakses dan menggunakan Laman Web untuk perkhidmatan kami, sama ada anda adalah Hab atau Pengguna, anda perlu mendaftar atau membuat akaun yang terdiri daripada nama pengguna, kata laluan atau apa-apa maklumat lain sebagai sebahagian daripada prosedur keselamatan kami. Anda bersetuju untuk memberitahu Syarikat dengan segera tentang sebarang penggunaan nama pengguna atau kata laluan anda yang tidak dibenarkan atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain. Anda harus mengekalkan berhati-hati apabila mengakses akaun anda daripada komputer awam atau kongsi supaya orang lain tidak dapat melihat, merakam, mengakses atau menukar kata laluan anda dan/atau maklumat peribadi yang lain.
 
Pada masa akan datang, anda mungkin diminta untuk memberikan butiran pendaftaran tertentu atau data lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan akaun. Ia adalah syarat penggunaan Laman Web anda bahawa semua maklumat yang anda berikan di Laman Web adalah sahih, tepat dan lengkap.
 
Kami mempunyai hak untuk melumpuhkan mana-mana kod pengenalan pengguna atau kata laluan, sama ada dipilih oleh anda atau disediakan oleh kami, pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami untuk apa-apa atau tanpa sebab, termasuk, jika pada pendapat kami, anda telah gagal mematuhi mana-mana peruntukan Terma Perkhidmatan ini.

1.4 Penafian Waranti, Batasan Liabiliti dan Ganti rugi

Oleh kerana Laman Web adalah dalam versi ujian beta sahaja dan bukan kesilapan atau bebas pepijat, anda bersetuju bahawa anda akan menggunakannya dengan berhati-hati dan mengelakkan menggunakannya dengan cara yang mungkin menyebabkan kehilangan harta atau maklumat pihak ketiga anda atau mana-mana pihak ketiga.
 
Penggunaan Mereka.io anda adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan ini disediakan atas dasar "sesukaa" dan "sebagaimana tersedia". Khususnya, anda mengakui bahawa sokongan teknikal hanya diberikan melalui e-mel atau dengan apa-apa cara seperti yang dinyatakan dalam Terma Perkhidmatan kami, dalam Bahasa Inggeris; bahawa kami menggunakan vendor pihak ketiga dan rakan kongsi hosting untuk menyediakan perkhidmatan yang diperlukan dan berkaitan dengan perkhidmatan tersebut yang diperlukan untuk menjalankan tempahan di Laman Web; bahawa pemprosesan teknikal dan penghantaran perkhidmatan, termasuk Kandungan Pengguna, mungkin diubah untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal untuk menyambungkan rangkaian atau peranti.
 
Kami tidak menjamin bahawa (i) perkhidmatan akan memenuhi keperluan khusus anda, (ii) perkhidmatan ini tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat, atau bebas ralat, (iii) keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai, (iv) kualiti mana-mana perkhidmatan, maklumat, atau hartanah lain yang berkaitan yang diperoleh oleh anda melalui perkhidmatan akan memenuhi jangkaan anda, dan (v) sebarang kesilapan dalam perkhidmatan akan diperbetulkan.
 
Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa Mereka.io tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, sampingan, khas, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berjumlah KEUNTUNGAN, muhibah, penggunaan, data atau kerugian tak ketara yang lain (walaupun Mereka.io telah dinasihatkan tentang kemungkinan berlakunya kerosakan tersebut), akibat daripada: (i) penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini; (ii) kos perolehan perkhidmatan berikutan daripada sebarang data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli, diperolehi atau mesej yang diterima, transaksi yang dimasuki menerusi atau daripada perkhidmatan; (iii) akses yang tidak dibenarkan atau pengubahan penghantaran atau data anda; (iv) kenyataan atau kelakuan mana-mana pihak ketiga mengenai perkhidmatan; (v) atau apa-apa perkara lain yang berhubungan dengan perkhidmatan.

Akaun Mereka.io

2.1 Mendaftar

Untuk mengakses dan menggunakan bahagian tertentu Mereka.io, anda mesti mendaftar terlebih dahulu untuk Akaun (akaun "Akaun"). Mereka.io berhak untuk menolak pendaftaran untuk menyertai Mereka.io atau menambah Akaun dalam apa jua jenis (iaitu, sebagai Pelajar atau Hab), atas sebarang sebab atau pertimbangan perniagaan yang sah. Anda bertanggungjawab dan bertanggungjawab terhadap aktiviti yang dijalankan melalui akaun anda dan mesti memaklumkan dengan segera Mereka.io jika anda mengesyaki bahawa kelayakan anda telah hilang, dicuri atau akaun anda sebaliknya terjejas.

2.2 Kelayakan

Untuk mendaftar akaun atau menggunakan Mereka.io, anda mesti, dan dengan ini mewakili dan menjamin bahawa: (a) adalah pekerja atau ejen dan diberi kuasa untuk bertindak dan mengikat perniagaan bebas (sama ada sebagai individu yang bekerja sendiri / pemilik tunggal atau sebagai sebuah syarikat, syarikat liabiliti terhad, atau entiti lain);dan (b) adalah sama ada entiti undang-undang atau individu yang berumur 16 tahun ke atas dan dapat membentuk ikatan secara sah kontrak;dan (c) akan mematuhi mana-mana pelesenan, pendaftaran, atau keperluan lain berkenaan dengan perniagaan anda, atau perniagaan yang anda bertindak, dan penyediaan Perkhidmatan Hab; dan (d) bertanggungjawab untuk mengekalkan keselamatan akaun dan kata laluan anda, dan sebarang tindakan yang diambil oleh akaun anda.

2.3 Profil

Untuk mendaftar Akaun untuk menyertai Mereka.io, anda mesti melengkapkan profil Pengguna ("Profil"), yang anda secara sukarela mendedahkan dan tersedia secara terbuka di Profil anda. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang benar, tepat dan lengkap mengenai Profil anda dan semua pendaftaran dan borang lain yang anda akses kepada Mereka.io atau berikan kepada kami dan mengemas kini maklumat anda untuk mengekalkan kebenaran, ketepatan, dan kesempurnaannya. Anda bersetuju untuk tidak memberikan apa-apa maklumat palsu atau mengelirukan tentang identiti, lokasi, perniagaan, kemahiran atau Perkhidmatan Hab anda yang anda berikan dan untuk membetulkan apa-apa maklumat sedemikian yang atau menjadi palsu atau mengelirukan.

2.4 Jenis Akaun

Anda akan mendaftar sebagai Pelajar secara lalai pada Mereka.io. Walau bagaimanapun, anda boleh memohon untuk menambah jenis Akaun lain di bawah nama pengguna dan kata laluan yang sama seperti Akaun Pakar atau Hab. Permohonan anda untuk menambah jenis Akaun lain akan tertakluk kepada proses pengesahan Mereka.io dan kami berhak untuk menolak permohonan atau membatalkan keistimewaan Akaun atau akses kepada atau penggunaan Mereka.io, dan mana-mana dan semua Akaun yang dipautkan tanpa amaran jika, mengikut budi bicara mutlak kami, maklumat palsu atau mengelirukan telah disediakan dalam mencipta, memasarkan, atau mengekalkan Profil atau Akaun anda.

2.5 Kebenaran

Anda bersetuju untuk tidak meminta atau membenarkan orang lain membuat Akaun bagi pihak anda, untuk kegunaan anda, atau untuk manfaat anda, kecuali pekerja atau ejen yang diberi kuasa boleh membuat Akaun bagi pihak perniagaan anda. Anda mewakili dan menjamin bahawa Pengguna yang diberi kuasa adalah untuk bertindak bagi pihak anda; dan anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tindakan dan peninggalan Pengguna, termasuk untuk kewajipan dan liabiliti yang berkaitan dengan membuat pembayaran dan memasuki mana-mana kontrak dan Terma Perkhidmatan Hub. Jika mana-mana Pengguna sedemikian melanggar Terma Perkhidmatan, ia mungkin menjejaskan keupayaan anda untuk menggunakan Mereka.io.

2.6 Pengesahan

Apabila anda memohon untuk menambah jenis Akaun Hab Pakar, Akaun anda akan tertakluk kepada pengesahan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pengesahan terhadap pangkalan data pihak ketiga atau pengesahan satu atau lebih dokumen rasmi kerajaan atau undang-undang yang mengesahkan identiti, lokasi, dan keupayaan anda untuk bertindak bagi pihak perniagaan anda pada Mereka.io. Anda memberi kuasa kepada Mereka.io, secara langsung atau melalui pihak ketiga, untuk membuat sebarang pertanyaan yang diperlukan untuk mengesahkan identiti, lokasi, dan mengesahkan pemilikan alamat e-mel anda, tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan. Anda mungkin dikehendaki memberikan kami maklumat lengkap tentang diri anda dan perniagaan anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menyediakan dokumen rasmi kerajaan atau undang-undang.

Mereka.io untuk Pelajar

Pelajar adalah mereka yang ingin mengembangkan kemahiran baru, berhubung dengan rakan sebaya dan mengembangkan ufuk mereka. Dari pelajar hingga usahawan kepada hobi, benar-benar semua orang boleh menjadi pelajar dan mencari sesuatu yang sesuai dengan keperluan dan minat mereka. Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana Mereka.io boleh mempercepatkan perjalanan pembelajaran atau upskilling anda, sila klik di sini.

3. Mencari dan membuat tempahan pada Mereka.io

3.1 Carian

Anda boleh mencari Perkhidmatan Hab menggunakan kriteria termasuk tetapi tidak terhad kepada jenis Perkhidmatan Hab, topik, kebolehcapaian, aras, bilangan Pelajar, masa hari, tarikh dan lokasi. Anda juga boleh menggunakan penapis untuk memperincikan hasil carian anda. Hasil carian adalah berdasarkan kaitannya dengan carian anda dan kriteria lain. Relevansi mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, ketersediaan, ulasan, sejarah perkhidmatan dan pembatalan pelanggan, populariti, Perkhidmatan Hab sebelumnya dan Perkhidmatan Hab yang disimpan, keperluan Hab dan banyak lagi.

3.2 Tempahan

Apabila anda menempah mana-mana Perkhidmatan Hub, anda bersetuju untuk membayar semua caj untuk tempahan anda termasuk harga, yuran yang dikenakan seperti cukai, dan apa-apa item lain yang dikenal pasti semasa pembayaran (secara kolektif, "Jumlah Harga"). Apabila anda menerima pengesahan tempahan, kontrak untuk Perkhidmatan Hab (kadangkala dipanggil tempahan dalam Terma Perkhidmatan ini) dibentuk terus antara anda dan Hab. Dasar pembatalan dan sebarang peraturan, piawaian, dasar atau keperluan lain yang dikenal pasti dalam Penyenaraian atau semasa borang pembayaran sebahagian daripada kontrak anda dengan Hab. Ketahui lebih lanjut tentang tempahan, pembayaran dan pengebilan di Pusat Bantuan kami.

3.3 Tempahan Perkhidmatan Hab

3.3.1 Ruang

Tempahan Ruang adalah lesen terhad untuk memasuki, menduduki dan menggunakan Ruang. Hab mengekalkan hak untuk memasuki semula Ruang semasa tempahan anda, setakat: (i) adalah perlu, (ii) yang dibenarkan oleh kontrak anda dengan Hab, dan (iii) selaras dengan undang-undang yang terpakai. Jika anda melepasi tempoh tempahan, Hub mempunyai hak untuk membuat anda meninggalkan dengan cara yang konsisten dengan undang-undang yang terpakai, termasuk dengan mengenakan penalti overstay yang munasabah. Anda tidak boleh melebihi bilangan maksimum pengguna yang dibenarkan.

3.3.2 Pengalaman

Tempahan Pengalaman melayakkan anda untuk menyertai, menghadiri bengkel, ceramah, kursus atau program secara fizikal atau maya di salah satu Hab kami yang disahkan. Anda bertanggungjawab untuk mengesahkan bahawa anda dan sesiapa sahaja yang anda jemput, memenuhi umur minimum, kecekapan, kecergasan, atau keperluan lain. Anda bertanggungjawab untuk memaklumkan Hub tentang sebarang keadaan perubatan atau fizikal, atau keadaan lain yang boleh memberi kesan kepada keupayaan anda untuk mengambil bahagian, menghadiri Pengalaman. Kecuali di mana dibenarkan dengan jelas, anda tidak boleh membenarkan mana-mana orang untuk menyertai Pengalaman melainkan ia dimasukkan sebagai tetamu tambahan semasa proses tempahan.

3.3.3 Mesin

Tempahan Mesin melayakkan anda menempah perkhidmatan Mesin bagi mesin dan perkakasan berat, sederhana atau ringan yang terdapat di Mereka.io. Anda mungkin boleh mendapatkan sebutharga segera yang dijana oleh Kalkulator Sebut Harga Mereka.io jika Hub membolehkan fungsi ini. Sebut harga segera mungkin tidak mewakili harga akhir yang akan dibayar oleh Pelajar.

3.3.4 Pakar

Tempahan Pakar melayakkan anda untuk melibatkan perkhidmatan dari Pakar tertakluk kepada caj setiap jam atau tetap.

4. Pembatalan, Isu Tempahan, Bayaran Balik dan Pengubahsuaian Tempahan

4.1 Pembatalan, Isu Tempahan, dan Bayaran Balik

Secara umumnya, jika sebagai Pelajar yang anda batalkan tempahan, jumlah yang dikembalikan kepada anda ditentukan oleh dasar pembatalan yang terpakai untuk tempahan tersebut. Lihat Dasar Pembatalan untuk butiran tentang bayaran balik yang dikenakan dalam setiap situasi.

4.2 Pengubahsuaian Tempahan

Pelajar dan Hab bertanggungjawab untuk sebarang pengubahsuaian tempahan yang mereka bersetuju untuk membuat melalui Mereka.io ("Pengubahsuaian Tempahan"), dan bersetuju untuk membayar sebarang jumlah, yuran atau cukai tambahan yang berkaitan dengan sebarang Pengubahsuaian Tempahan.

5. Mereka.io Keahlian

Sebagai Seorang Pelajar di Mereka.io anda boleh menyertai dan menjadi ahli mana-mana Hab. Sebagai ahli Hub, anda akan mempunyai akses kepada kandungan eksklusif, peluang dan sumber yang disembuhkan oleh Hub. Sebagai ahli Hub, anda tertakluk kepada yuran keahlian dan bersetuju untuk membayar sebarang yuran atau cukai tambahan yang berkaitan dengan keahlian.

6. Tanggungjawab dan Andaian Risiko

6.1 Tanggungjawab Anda

Anda bertanggungjawab dan bertanggungjawab terhadap tindakan dan ketinggalan anda sendiri dan juga bertanggungjawab terhadap tindakan dan peninggalan sesiapa sahaja yang anda jemput untuk menyertai atau menyediakan akses kepada mana-mana Perkhidmatan Hub.

Sebagai contoh, ini bermakna:

(i) anda bertanggungjawab untuk meninggalkan Ruang (dan harta peribadi yang berkaitan) atau Mesin dalam keadaan ia berada semasa anda tiba, dan

(ii) anda mesti bertindak dengan integriti, melayan orang lain dengan hormat, dan mematuhi undang-undang yang berkenaan pada setiap masa.

(iii) Jika anda menempah untuk tetamu tambahan yang masih kecil atau jika anda membawa kanak-kanak di bawah umur ke Perkhidmatan Hub, anda mesti diberi kuasa di sisi undang-undang untuk bertindak bagi pihak kanak-kanak di bawah umur dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk pengawasan kanak-kanak bawah umur itu.

6.2 Andaikan Risiko Anda

Anda mengakui bahawa banyak aktiviti membawa risiko yang wujud dan bersetuju bahawa, setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda menganggap keseluruhan risiko yang timbul daripada akses anda kepada dan penggunaan Mereka.io dan apa-apa Kandungan (seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 10), termasuk tempahan anda di mana-mana Ruang, penyertaan dalam mana-mana Pengalaman, penggunaan mana-mana Perkhidmatan Hab lain, atau sebarang interaksi lain yang anda ada dengan Pelajar lain sama ada secara peribadi atau dalam talian. Ini bermakna adalah tanggungjawab anda untuk menyiasat Perkhidmatan Hab untuk menentukan sama ada ia sesuai untuk anda. Sebagai contoh, Perkhidmatan Hub mungkin membawa risiko penyakit, kecederaan tubuh badan, kecacatan, atau kematian, dan anda dengan bebas dan sengaja mengambil risiko tersebut dengan memilih untuk mengambil bahagian dalam Perkhidmatan Hab tersebut. 

Mereka.io untuk Hab

7. Hosting pada Mereka.io

7.1 Mewujudkan Akaun Kastam Jalur

Apabila anda memutuskan untuk menjadi tuan rumah pada Mereka.io, anda bersetuju dan menerima untuk membuat akaun melalui Stripe untuk memudahkan pembayaran antara platform dan Pelajar. Stripe Connect Custom akan mengumpul maklumat pengesahan identiti daripada penggunanya untuk mencerminkan keupayaan akaun yang disambungkan secara dinamik, negara dan jenis perniagaan. Ia memastikan penggunaan anda dioptimumkan. Klik di sini untuk membaca lebih lanjut mengenai Stripe Connect Custom.

7.2 Kontrak dengan Pelajar

Apabila anda menerima permintaan tempahan atau menerima pengesahan tempahan melalui Mereka.io, anda memeterai kontrak terus dengan Pelajar, dan bertanggungjawab untuk menyampaikan Perkhidmatan Hab anda di bawah Perjanjian dan pada harga yang dinyatakan dalam Penyenaraian anda. Anda juga bersetuju untuk membayar yuran yang dikenakan termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran transaksi Mereka.io dan cukai yang dikenakan untuk setiap tempahan. Mereka.io akan memotong jumlah yang anda berhutang daripada pembayaran anda melainkan kami dan anda bersetuju dengan kaedah yang berbeza.

Sebarang Perjanjian, dasar atau syarat yang anda termasuk dalam mana-mana kontrak tambahan dengan Pelajar mestilah: (i) konsisten dengan Terma Perkhidmatan ini, dasar kami, dan maklumat yang disediakan dalam Penyenaraian anda, dan (ii) didedahkan dengan jelas dalam perihalan Penyenaraian anda.

7.3 Kemerdekaan Hab

Hubungan anda dengan Mereka.io adalah individu atau entiti bebas dan bukan pekerja, ejen, usahasama, atau rakan kongsi Mereka.io, kecuali Mereka.io bertindak sebagai ejen kutipan pembayaran melalui pemproses pembayaran kami. Mereka.io tidak mengarahkan atau mengawal Perkhidmatan Hab anda, dan anda bersetuju bahawa anda mempunyai budi bicara lengkap sama ada dan masa untuk menyediakan Perkhidmatan Hab, dan pada harga apa dan perjanjian apa yang ditawarkan kepada mereka.

8. Perkhidmatan Hab Penyenaraian

8.1 Memuat Naik Penyenaraian Anda

Mereka.io menyediakan platform untuk anda memuat naik, memohon dan mengurus Penyenaraian untuk Perkhidmatan Hab. Penyenaraian untuk Perkhidmatan Hab mungkin tertakluk kepada semakan oleh pasukan Mereka.io untuk memastikan keperluan dan standard kualiti telah dipenuhi. Mereka.io berhak untuk menolak permohonan Penyenaraian atas sebarang sebab atau pertimbangan perniagaan yang sah. Penyenaraian anda mesti menyertakan maklumat lengkap dan tepat tentang Perkhidmatan Hab anda, harga anda, caj lain dan sebarang peraturan atau keperluan yang berkenaan dengan Pelajar atau Penyenaraian anda. Anda bertanggungjawab untuk menyimpan maklumat dan kandungan Penyenaraian anda (seperti foto) terkini dan tepat pada setiap masa. Kami mengesyorkan agar anda mendapatkan insurans yang sesuai untuk Perkhidmatan Hab anda. Anda mungkin mempunyai berbilang Penyenaraian untuk Hab.

8.2 Memahami Kewajipan Undang-Undang Anda

Anda bertanggungjawab untuk memahami dan mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, peraturan dan kontrak dengan pihak ketiga yang berkenaan dengan Penyenaraian atau Perkhidmatan Hab anda. Semak peraturan setempat anda untuk mengetahui peraturan yang dikenakan pada Perkhidmatan Hab yang anda ingin tawarkan. Maklumat yang kami berikan mengenai keperluan undang-undang adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan anda harus mengesahkan tanggungjawab anda secara bebas. Anda bertanggungjawab untuk mengendalikan dan menggunakan data peribadi Pelajar dan orang lain dalam mematuhi undang-undang privasi yang berkenaan dan Terma Perkhidmatan ini. Jika anda mempunyai soalan tentang bagaimana undang-undang tempatan terpakai, anda harus sentiasa mendapatkan nasihat undang-undang.

8.3 Kedudukan Carian

Kedudukan Penyenaraian dalam hasil carian pada Mereka.io bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk parameter utama ini:

 • Parameter carian pelajar (cth. bilangan Pelajar, masa dan tempoh Perkhidmatan Hab, julat harga),
 • Ciri-ciri penyenaraian (contohnya harga, ketersediaan tempahan segera, bilangan dan kualiti imej, Ulasan, jenis Perkhidmatan Hab, status Hab, umur Penyenaraian, populariti purata Pelajar),
 • Pengalaman tempahan pelajar (contohnya perkhidmatan pelanggan dan sejarah pembatalan Hub, kemudahan tempahan),
 • Keperluan hab (cth. tempoh minimum atau maksimum, masa tamat tempahan), dan
 • Keutamaan pelajar (cth. penggunaan terdahulu, Penyenaraian disimpan, lokasi dari tempat Learner sedang mencari).

Hasil carian mungkin kelihatan berbeza pada aplikasi mudah alih kami daripada yang dipaparkan di laman web kami.

8.4 Tanggungjawab Anda

Anda bertanggungjawab dan bertanggungjawab terhadap tindakan dan ketinggalan anda sendiri dan juga bertanggungjawab terhadap tindakan dan peninggalan sesiapa sahaja yang anda benarkan untuk mengambil bahagian dalam menyediakan Perkhidmatan Hab anda. Anda bertanggungjawab untuk menetapkan harga anda dan menetapkan peraturan dan keperluan untuk Penyenaraian anda. Anda mesti menerangkan apa-apa dan semua yuran dan caj dalam perihalan Penyenaraian anda dan tidak boleh mengutip sebarang yuran atau caj tambahan di luar Mereka.io.

8.5 Hab sebagai Pasukan atau Organisasi

Jika anda bekerja sebagai sebahagian daripada pasukan, perniagaan atau organisasi lain, entiti dan setiap individu yang mengambil bahagian dalam menyediakan Perkhidmatan Hab bertanggungjawab dan bertanggungjawab sebagai Hab di bawah Terma Perkhidmatan ini. Jika anda menerima Perjanjian ini atau memeterai kontrak, anda mewakili dan menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk membuat kontrak untuk dan mengikat pasukan, perniagaan atau organisasi lain anda, dan setiap entiti yang anda gunakan berada dalam kedudukan yang baik di bawah undang-undang tempat di mana ia ditubuhkan. Jika anda melaksanakan fungsi lain, anda mewakili dan menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk melaksanakan fungsi tersebut.

8.6 Andaikan Risiko

Anda mengakui bahawa Perkhidmatan Hab membawa risiko yang wujud dan bersetuju bahawa anda menganggap keseluruhan risiko yang timbul daripada akses dan penggunaan Mereka.io, menawarkan Perkhidmatan Hab, atau sebarang interaksi yang anda ada dengan Pelajar lain sama ada secara peribadi atau dalam talian. Anda bersetuju bahawa anda mempunyai peluang untuk menyiasat Mereka.io dan mana-mana undang-undang, peraturan, peraturan atau kewajipan yang mungkin terpakai kepada Penyenaraian atau Perkhidmatan Hab anda dan bahawa anda tidak bergantung kepada sebarang penyata undang-undang yang dibuat oleh Mereka.io.

9. Pembatalan, Isu Tempahan, dan Pengubahsuaian Tempahan

9.1 Pembatalan dan Isu Tempahan

Secara umum, jika Pelajar membatalkan tempahan, jumlah yang dibayar kepada anda ditentukan oleh dasar pembatalan yang terpakai untuk tempahan tersebut. Sebagai Hub, anda boleh membatalkan sebarang tempahan yang disahkan atas sebab yang sah dan tertakluk kepada akibat (seperti ulasan automatik, penarafan, status Hub), yuran pembatalan atau penalti seperti yang diterangkan di Pusat Bantuan. Yuran penalti mungkin berbeza atau diketepikan bergantung kepada sebab-sebab yang diberikan dan garis masa pembatalan. Penalti yang berjaya dikenakan akan menjejaskan jumlah bayaran yang anda terima. Mereka berhak untuk menggantung akaun anda jika anda telah membatalkan tempahan lebih daripada tiga kali setahun tanpa sebab yang sah tertakluk kepada Seksyen 13.2. Rujuk kepada Pusat Bantuan kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara pembatalan berfungsi.

9.2 Pengubahsuaian Tempahan

Hubs and Learners bertanggungjawab untuk sebarang Pengubahsuaian Tempahan yang mereka bersetuju untuk membuat melalui Mereka.io, dan bersetuju untuk membayar apa-apa jumlah, yuran atau cukai tambahan yang berkaitan dengan Pengubahsuaian Tempahan.

Bayaran dan Bil

10. Yuran

Mereka.io mungkin mengenakan yuran transaksi (dan Cukai yang dikenakan) untuk penggunaan Mereka.io dan akan didedahkan kepada anda mengenai Terma Perkhidmatan atau melalui Mereka.io. Maklumat lanjut tentang apabila yuran transaksi dikenakan dan cara ia dikira boleh didapati di artikel Pusat Bantuan kami. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan Mereka.io, yuran transaksi mungkin termasuk dalam jumlah harga yang dibayar oleh pengguna tidak boleh dikembalikan. Mereka.io berhak untuk menukar yuran transaksi pada bila-bila masa, dan akan memberikan pengguna notis tentang sebarang perubahan yuran sebelum ia berkuat kuasa. Perubahan yuran tidak akan menjejaskan tempahan yang dibuat sebelum tarikh kuat kuasa perubahan yuran. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan yuran, anda boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa menurut Seksyen 13.2.

11. Cukai

Semua yuran adalah tidak termasuk cukai kebangsaan, wilayah, negeri, tempatan atau cukai lain ("Cukai"), melainkan dinyatakan sebaliknya secara jelas. Anda bertanggungjawab untuk semua Cukai yang dikenakan dan kami akan mengenakan Cukai sebagai tambahan kepada yuran untuk Perkhidmatan apabila diperlukan untuk berbuat demikian.

12. Menambah Kaedah Pembayaran

Apabila anda menambah Kaedah Pembayaran pada akaun Mereka.io anda, anda akan diminta untuk memberikan maklumat pengebilan seperti nama, alamat pengebilan dan maklumat instrumen kewangan kepada pemproses pembayaran kami. Anda membenarkan Mereka.io dan penyedia perkhidmatan pembayaran untuk mengumpul dan menyimpan maklumat Kaedah Pembayaran anda.

13. Pengesahan Kaedah Pembayaran

Apabila anda menambah atau menggunakan Kaedah Pembayaran baharu, Mereka.io boleh mengesahkan Kaedah Pembayaran oleh (i) memberi kuasa kepada Kaedah Pembayaran anda untuk satu atau dua jumlah nominal melalui penyedia perkhidmatan pembayaran dan meminta anda mengesahkan jumlah tersebut atau (ii) yang memerlukan anda memuat naik penyata bil. Kami boleh, dan mengekalkan hak untuk, memulakan pembayaran balik jumlah ini daripada Kaedah Pembayaran anda. Apabila anda menambah Kaedah Pembayaran semasa daftar keluar, kami akan menyimpan dan menambah bahawa Kaedah Pembayaran pada akaun Mereka.io anda sebagai pilihan pembayaran lalai supaya ia boleh digunakan untuk transaksi masa depan. Anda boleh mengalih keluar Kaedah Pembayaran daripada akaun Mereka.io anda selagi ia tidak dikaitkan dengan tempahan aktif atau akan datang.

14. Kebenaran Pembayaran

Anda membenarkan Mereka.io mengecas Kaedah Pembayaran anda (termasuk mengecas lebih daripada satu kaedah pembayaran), sama ada secara langsung atau tidak langsung, untuk semua yuran yang perlu dibayar (termasuk sebarang cukai yang dikenakan) berkaitan dengan akaun Mereka.io anda.

15. Kemas Kini Kaedah Pembayaran Automatik

Jika maklumat akaun Kaedah Pembayaran anda berubah (contohnya, nombor akaun, nombor penghalaan, tarikh tamat tempoh) akibat pengeluaran semula atau sebaliknya, kami mungkin memperoleh maklumat tersebut daripada rakan kongsi perkhidmatan kewangan kami atau bank anda dan mengemas kini Kaedah Pembayaran anda secara automatik pada fail.

16. Masa Pembayaran

Pembayaran biasanya mengenakan Jumlah Harga yang perlu dibayar selepas permintaan tempahan anda diterima secara automatik atau secara manual oleh Hubs. Setelah pembayaran untuk tempahan yang anda minta berjaya diselesaikan, anda akan menerima e-mel pengesahan.

17. Status Permintaan Tempahan

Jika tempahan yang diminta ditolak sama ada kerana ia tidak diterima oleh Hos atau anda membatalkan permintaan tempahan sebelum ia diterima oleh Hos, sebarang jumlah yang dikumpulkan oleh Mereka.io akan dikembalikan kepada anda, dan sebarang pra-kebenaran Kaedah Pembayaran anda akan dilepaskan (jika berkenaan). Masa untuk menerima bayaran balik atau untuk pra-kebenaran yang akan dikeluarkan akan berbeza-beza berdasarkan Kaedah Pembayaran dan pemproses pembayaran pihak ketiga kami.

18. Kaedah Pembayaran Anda, Tanggungjawab Anda

Mereka.io tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang dialami oleh anda akibat maklumat Kaedah Pembayaran yang salah yang anda berikan.

19. Kutipan Bayaran

Mereka.io akan bertindak sebagai ejen kutipan pembayaran dan secara amnya mengumpul Jumlah Harga tempahan melalui pemproses pembayaran pihak ketiga kami pada masa permintaan tempahan Learner diterima secara automatik atau diterima secara manual oleh Hab, melainkan dinyatakan sebaliknya.

20. Bayaran

Pembayaran anda untuk tempahan adalah Jumlah Harga yang ditolak yuran yang dikenakan seperti yuran transaksi Stripe dan cukai yang dikenakan. Tertakluk kepada dan bersyarat setelah penerimaan pembayaran yang berjaya daripada Pelajar, Mereka.io secara amnya akan memulakan Pembayaran ke Kaedah Pembayaran yang anda pilih setiap bulan. Sekiranya berlaku pembatalan tempahan yang disahkan, Mereka.io akan membayar jumlah yang perlu dibayar (jika ada) seperti yang diperuntukkan dalam Terma Perkhidmatan dan polisi pembatalan yang berkenaan.

21. Menambah Kaedah Pembayaran

Untuk menerima Pembayaran, anda mesti mempunyai Kaedah Pembayaran yang sah yang dipautkan ke akaun Mereka.io anda. Apabila anda menambah Kaedah Pembayaran pada akaun anda, anda akan diminta untuk memberikan maklumat pengebilan seperti nama, pengenalan kerajaan, ID cukai, alamat pengebilan dan maklumat instrumen kewangan sama ada untuk Mereka.io atau pemproses pembayaran pihak ketiga kami. Bergantung pada Kaedah Pembayaran, maklumat tambahan yang dipilih mungkin diperlukan, seperti: alamat kediaman, nama pada akaun, jenis akaun, nombor penghalaan, nombor akaun, alamat e-mel, mata wang pembayaran, nombor pengenalan dan maklumat akaun yang berkaitan dengan pemproses pembayaran tertentu. Anda membenarkan Mereka.io untuk mengumpul dan menyimpan maklumat pengebilan dan maklumat instrumen kewangan anda. Mereka.io juga boleh berkongsi maklumat anda dengan pihak berkuasa kerajaan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.

22. Masa Pembayaran

Tertakluk kepada dan bersyarat setelah berjaya menyelesaikan Jaminan Mereka, anda akan dibenarkan untuk mengeluarkan dana anda ke kaedah pembayaran pilihan anda tertakluk kepada jumlah minimum.

23. Pemproses Pembayaran Kami

Kami menggunakan pemproses pembayaran pihak ketiga untuk mengebil anda melalui akaun pembayaran yang dipautkan ke Akaun anda. Pemprosesan pembayaran akan tertakluk kepada terma, syarat dan dasar privasi pemproses pembayaran, sebagai tambahan kepada Perjanjian ini. Kecuali pembayaran yang dibuat melalui kedai aplikasi mudah alih, pemproses pembayaran semasa kami adalah Stripe, dan pembayaran anda diproses oleh Stripe mengikut terma perkhidmatan dan dasar privasi Stripe. Anda bersetuju untuk membayar kami, melalui pemproses pembayaran, semua caj pada harga yang kemudiannya berkuat kuasa untuk sebarang pembelian mengikut terma pembayaran yang berkenaan. Anda bersetuju untuk membuat pembayaran menggunakan kaedah pembayaran yang anda berikan dengan Akaun anda. Kami berhak untuk membetulkan, atau mengarahkan pemproses pembayaran kami untuk membetulkan, sebarang kesilapan atau kesilapan, walaupun pembayaran telah diminta atau diterima.

24. Kaedah Pembayaran Anda, Tanggungjawab Anda

Pembayaran tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang dialami oleh anda akibat maklumat Kaedah Pembayaran yang salah yang anda berikan.

Umum

25. Ulasan

Selepas setiap Perkhidmatan Hab, Pelajar dan Hab akan mempunyai peluang untuk meninjau antara satu sama lain. Ulasan anda mestilah tepat dan mungkin tidak mengandungi sebarang diskriminasi, menyinggung perasaan, memfitnah atau bahasa lain yang melanggar Dasar Kandungan atau Dasar Semakan Semula kami. Ulasan tidak disahkan oleh Mereka.io untuk ketepatan dan mungkin tidak betul atau mengelirukan.

26. Kandungan

Bahagian Mereka.io membolehkan anda memberikan maklum balas, teks, foto, audio, video, maklumat dan kandungan lain (secara kolektif, "Kandungan"). Dengan menyediakan Kandungan, dalam apa jua bentuk dan melalui apa jua cara, anda memberikan Mereka.io lesen yang tidak eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti, tidak boleh ditarik balik, kekal, sublesen dan boleh dipindah milik untuk menyalin, mengubah suai, menyediakan karya terbitan, mengedar, menerbitkan dan sebaliknya mengeksploitasi, Kandungan tersebut, tanpa had. Jika Kandungan termasuk maklumat peribadi, Dasar Privasi kami menerangkan cara kami menggunakan maklumat peribadi tersebut. Di mana Mereka.io membayar untuk penciptaan Kandungan atau memudahkan penciptaannya, Mereka.io mungkin memiliki Kandungan tersebut, di mana Perjanjian tambahan atau pendedahan akan mengatakan bahawa. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua Kandungan yang anda berikan dan menjamin bahawa anda sama ada memilikinya atau diberi kuasa untuk memberikan Mereka.io hak yang diterangkan dalam Terma Perkhidmatan ini. Anda bertanggungjawab dan bertanggungjawab jika mana-mana Kandungan anda melanggar atau melanggar hak harta intelektual atau privasi mana-mana pihak ketiga. Kandungan mesti mematuhi Dasar Kandungan dan Dasar Nondiscrimination kami, yang melarang, antara lain, diskriminasi, lucah, mengganggu, menipu, ganas, dan kandungan haram. Anda bersetuju bahawa Mereka.io boleh menyediakan perkhidmatan atau alat automatik untuk menterjemahkan Kandungan dan kandungan anda boleh diterjemahkan menggunakan perkhidmatan atau alat sedemikian. Mereka.io tidak menjamin ketepatan atau kualiti terjemahan dan pengguna bertanggungjawab untuk mengesahkan ketepatan terjemahan tersebut.

27. Kaedah-Kaedah Mereka.io

27.1 Kaedah-Kaedah

Anda mesti mematuhi peraturan ini dan tidak boleh membantu atau mendorong orang lain untuk melanggar atau memintas peraturan ini.

 • Bertindak dengan integriti dan melayan orang lain dengan hormat
  • Jangan berbohong, salah nyata sesuatu atau seseorang, atau berpura-pura menjadi orang lain.
  • Bersikap sopan dan hormat apabila anda berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain.
  • Ikuti Dasar tanpa diskriminasi kami dan jangan mendiskriminasi atau mengganggu orang lain.
 • Jangan mengikis, menggodam, membalikkan jurutera, berkompromi atau menjejaskan Mereka.io
  • Jangan gunakan bot, crawler, pengikis atau cara automatik lain untuk mengakses atau mengumpul data atau kandungan lain daripada atau berinteraksi dengan Mereka.io.
  • Jangan menggodam, mengelakkan, mengalih keluar, menjejaskan, atau sebaliknya cuba memintas sebarang langkah keselamatan atau teknologi yang digunakan untuk melindungi Mereka.io atau Kandungan.
  • Jangan menguraikan, menyelerakan , memisahkan, atau membalikkan mana-mana perisian atau perkakasan yang digunakan untuk menyediakan Mereka.io.
  • Jangan mengambil apa-apa tindakan yang boleh merosakkan atau menjejaskan prestasi atau berfungsi dengan baik Mereka.io.
 • Hanya menggunakan Mereka.io yang dibenarkan oleh Terma Perkhidmatan ini atau perjanjian lain dengan kami
  • Anda hanya boleh menggunakan maklumat peribadi pengguna lain seperti yang diperlukan untuk memudahkan transaksi menggunakan Mereka.io seperti yang dibenarkan oleh Terma Perkhidmatan ini.
  • Jangan gunakan Mereka.io, alat pemesejan kami, atau maklumat peribadi pengguna untuk menghantar mesej komersial tanpa kebenaran nyata penerima.
  • Anda boleh menggunakan Kandungan yang disediakan melalui Mereka.io semata-mata yang diperlukan untuk membolehkan penggunaan Mereka.io anda sebagai Pelajar atau Hab.
  • Jangan gunakan Kandungan melainkan anda mempunyai kebenaran daripada pemilik Kandungan atau penggunaannya dibenarkan oleh kami dalam Terma Perkhidmatan ini atau perjanjian lain yang anda ada dengan kami.
  • Jangan meminta, membuat, atau menerima tempahan atau apa-apa pembayaran di luar Mereka.io untuk mengelakkan membayar yuran, cukai atau atas sebab-sebab lain.
  • Tidak memerlukan atau menggalakkan Pelajar untuk membuka akaun, meninggalkan ulasan, melengkapkan kaji selidik, atau sebaliknya berinteraksi, dengan laman web, aplikasi atau perkhidmatan pihak ketiga sebelum, semasa atau selepas tempahan, melainkan dibenarkan oleh Mereka.io.
  • Jangan terlibat dalam sebarang amalan yang bertujuan untuk memanipulasi algoritma carian kami.
  • Jangan tempah Perkhidmatan Hab melainkan anda sebenarnya menggunakan Perkhidmatan Hab.
  • Jangan gunakan, menyalin, memaparkan, mencerminkan atau bingkai Mereka.io, apa-apa Kandungan, sebarang penjenamaan Mereka.io, atau sebarang susun atur atau reka bentuk halaman tanpa kebenaran kami.
 • Hormati kewajipan undang-undang anda
  • Memahami dan mengikuti undang-undang yang terpakai kepada anda, termasuk undang-undang privasi, perlindungan data dan eksport.
  • Jika anda memberi kami maklumat peribadi orang lain, anda: (i) mesti berbuat demikian dengan mematuhi undang-undang yang berkenaan, (ii) mesti diberi kuasa untuk berbuat demikian, dan (iii) memberi kuasa kepada kami untuk memproses maklumat tersebut di bawah Dasar Privasi kami.
  • Baca dan ikuti Terma Perkhidmatan kami.
  • Jangan gunakan nama, logo, penjenamaan atau tanda dagangan Mereka.io atau orang lain tanpa kebenaran.
  • Jangan gunakan atau mendaftar sebarang nama domain, pemegang media sosial, nama dagangan, tanda dagangan, penjenamaan, logo, atau pengecam sumber lain yang mungkin keliru dengan penjenamaan Mereka.io.
  • Jangan menawarkan Perkhidmatan Hab yang melanggar undang-undang atau perjanjian yang terpakai kepada anda.
  • Jangan menawarkan atau meminta pelacuran atau mengambil bahagian atau memudahkan pemerdagangan manusia.

27.2 Pelanggaran Pelaporan

Jika anda percaya bahawa pengguna, Penyenaraian atau Kandungan menimbulkan risiko kemudaratan yang besar kepada seseorang atau harta benda, anda harus segera menghubungi pihak berkuasa tempatan sebelum menghubungi Mereka.io. Di samping itu, jika anda percaya bahawa pengguna, Penyenaraian atau Kandungan telah melanggar Terma Perkhidmatan kami, anda harus melaporkan kebimbangan anda kepada Mereka.io. Jika anda melaporkan sesuatu isu kepada pihak berkuasa tempatan, Mereka.io boleh meminta salinan laporan tersebut. Kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, anda bersetuju bahawa kami tidak diwajibkan untuk mengambil tindakan sebagai tindak balas kepada apa-apa laporan.

27.3 Pelanggaran Hak Milik

Jika anda percaya bahawa Kandungan pada Mereka.io melanggar sebarang hak proprietari termasuk hak cipta, sila maklumkan kami mengikut Dasar Hak Proprietari kami.

28. Penamatan, Penggantungan dan Langkah-langkah lain

28.1 Tempoh

Perjanjian antara anda dan Mereka.io yang ditunjukkan oleh Perjanjian ini adalah berkesan apabila anda mengakses Mereka.io (contohnya untuk membuat akaun) dan kekal berkuatkuasa sehingga anda atau kami menamatkan perjanjian mengikut Perjanjian ini.

28.2 Penamatan

Anda boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa dengan menghantar notis bertulis kepada [e-mel Mereka]l atau dengan memadamkan akaun anda. Mereka.io boleh menamatkan perjanjian ini dan menggantung akaun anda atas apa-apa sebab dengan memberi anda notis 30 hari melalui e-mel atau menggunakan apa-apa maklumat hubungan lain yang anda berikan untuk akaun anda. Mereka.io juga boleh menamatkan perjanjian ini dengan serta-merta dan tanpa notis dan berhenti memberikan akses kepada Mereka.io jika anda melanggar Terma Perkhidmatan, anda melanggar Terma Perkhidmatan, anda melanggar Dasar kami, anda melanggar undang-undang yang berkenaan, atau kami percaya penamatan adalah perlu untuk melindungi Mereka.io, penggunanya, atau pihak ketiga. Jika akaun anda tidak aktif selama lebih daripada enam bulan, kami boleh menamatkan akaun anda dengan memberikan anda notis 30 hari melalui e-mel.

28.3 Pelanggaran Pengguna

Jika (i) anda melanggar Terma Perkhidmatan ini (ii) anda melanggar undang-undang, peraturan, atau hak pihak ketiga yang berkenaan, atau (iii) Mereka.io percaya adalah perlu untuk melindungi Mereka.io, penggunanya, atau pihak ketiga; Mereka.io boleh, dengan atau tanpa notis terlebih dahulu:

 • menggantung atau mengehadkan akses anda kepada atau penggunaan Mereka.io dan/atau akaun anda;
 • menggantung atau mengalih keluar Penyenaraian, Ulasan atau Kandungan lain;
 • membatalkan tempahan yang belum selesai atau disahkan; Atau
 • menggantung atau membatalkan sebarang status khas yang berkaitan dengan akaun anda.

Untuk pelanggaran kecil atau jika sesuai sebagaimana Mereka.io menentukan mengikut budi bicara mutlaknya, anda akan diberi notis tentang apa-apa langkah yang dimaksudkan oleh Mereka.io dan peluang untuk menyelesaikan isu ini. Anda boleh merayu tindakan yang diambil oleh kami di bawah Bahagian ini dengan menghubungi perkhidmatan pelanggan. Jika tempahan dibatalkan di bawah Seksyen ini, jumlah yang dibayar kepada Hab akan dikurangkan dengan amaun yang kami bayar balik atau sebaliknya diberikan kepada Pelajar, dan oleh apa-apa kos lain yang kami tanggung akibat pembatalan.

28.4 Mandat Undang-undang

Mereka.io boleh mengambil apa-apa tindakan yang ditentukan adalah perlu untuk mematuhi undang-undang yang terpakai, atau perintah atau permintaan mahkamah, penguatkuasaan undang-undang, atau agensi pentadbiran atau badan kerajaan lain, termasuk langkah-langkah yang diterangkan di atas dalam Seksyen 13.3.

28.5 Kesan Penamatan

Jika anda seorang Hub dan menamatkan akaun Mereka.io anda, sebarang tempahan yang disahkan akan dibatalkan secara automatik dan Pelajar anda akan menerima bayaran balik sepenuhnya. Jika anda menamatkan akaun anda sebagai Pelajar, sebarang tempahan yang disahkan akan dibatalkan secara automatik dan sebarang bayaran balik bergantung pada Perjanjian polisi pembatalan tempahan. Apabila Perjanjian ini telah ditamatkan, anda tidak berhak untuk memulihkan akaun anda atau mana-mana Kandungan anda. Jika akses anda kepada atau penggunaan Mereka.io telah dihadkan, atau akaun Mereka.io anda telah digantung, atau Perjanjian ini telah ditamatkan oleh kami, anda tidak boleh mendaftar akaun baru atau mengakses atau menggunakan Mereka.io melalui akaun Pelajar lain.

28.6 Kelangsungan Hidup

Sebahagian daripada Terma Perkhidmatan ini yang secara semula jadinya bertahan dengan penamatan, akan terus hidup penamatan Perjanjian ini, termasuk Seksyen 2 hingga 26.

29. Menyelesaikan Pertikaian antara Pelajar dan Hab

Untuk pertikaian yang timbul antara Pelajar dan Hab, anda bersetuju untuk mematuhi proses pertikaian seperti yang diterangkan di Pusat Penyelesaian Pertikaian Mereka.io. Jika proses pertikaian tidak menyelesaikan pertikaian anda, anda boleh meneruskan pertikaian anda secara bebas, tetapi anda mengakui dan bersetuju bahawa Mereka.io tidak akan dan tidak diwajibkan untuk memberikan sebarang bantuan pertikaian melebihi apa yang disediakan di Pusat Penyelesaian Pertikaian.

Jika Pelajar atau Hubs berhasrat untuk mendapatkan perintah daripada mana-mana penimbang tara atau mana-mana mahkamah yang mungkin mengarahkan Mereka.io untuk mengambil atau menahan diri daripada mengambil apa-apa tindakan berkenaan dengan akaun Mereka.io, pihak itu akan (a) memberi kami notis awal empat belas hari perniagaan sebelum perbicaraan; (b) termasuk dalam mana-mana perintah sedemikian suatu peruntukan yang, sebagai prasyarat kepada kewajipan yang menjejaskan Mereka.io, kami dibayar sepenuhnya bagi apa-apa amaun yang mana kami berhak sebaliknya berhak; dan (c) termasuk dalam mana-mana perintah sedemikian suatu peruntukan yang, sebagai prasyarat kepada apa-apa kewajipan yang menyentuh Mereka.io, Mereka.io dibayar bagi nilai munasabah perkhidmatan yang diberikan menurut perintah itu.

Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan niat baik, memberikan apa-apa maklumat Mereka.io permintaan, melaksanakan dokumen, dan mengambil tindakan yang munasabah, berhubung dengan pertikaian yang berkaitan dengan peruntukan atau penggunaan Perkhidmatan Hab anda.

30. Peranan Mereka.io

Kami menawarkan platform yang membolehkan pengguna menerbitkan, menawarkan, mencari dan menempah Perkhidmatan Hab. Walaupun kami bekerja keras untuk memastikan pengguna kami mempunyai pengalaman hebat menggunakan Mereka.io, kami tidak dan tidak dapat mengawal pengendalian Pelajar dan Hab. Anda mengakui bahawa Mereka.io mempunyai hak, tetapi tidak mempunyai sebarang kewajipan, untuk memantau penggunaan Mereka.io dan mengesahkan maklumat yang diberikan oleh Pelajar kami. Sebagai contoh, kami boleh menyemak, melumpuhkan akses kepada, mengalih keluar atau mengedit Kandungan kepada: (i) mengendalikan, melindungi dan meningkatkan Mereka.io (termasuk untuk tujuan pencegahan penipuan, penilaian risiko, penyiasatan dan sokongan pelanggan); (ii) memastikan pematuhan Pelajar terhadap Terma Perkhidmatan ini; (iii) mematuhi undang-undang yang terpakai atau perintah atau kehendak mahkamah, penguatkuasaan undang-undang atau agensi pentadbiran atau badan kerajaan yang lain; (iv) Kandungan alamat yang kami tentukan berbahaya atau tidak menyenangkan; (v) mengambil tindakan yang dinyatakan dalam Terma Perkhidmatan ini; dan (vi) mengekalkan dan menguatkuasakan sebarang kriteria kualiti atau kelayakan, termasuk dengan mengeluarkan Penyenaraian yang tidak memenuhi kriteria kualiti dan kelayakan. Pelajar mengakui dan bersetuju bahawa Mereka.io mentadbir Dasarnya (seperti Dasar Keadaan Pupus kami) dan Piawaian (seperti keperluan asas untuk Hab), termasuk keputusan sama ada dan bagaimana untuk menggunakannya dalam keadaan tertentu, mengikut budi bicara mutlaknya. Pelajar bersetuju untuk bekerjasama dan membantu Mereka.io dengan suci hati, dan untuk memberikan Mereka.io dengan maklumat tersebut dan mengambil tindakan sedemikian sebagaimana yang diminta oleh Mereka.io berkenaan dengan apa-apa penyiasatan yang dijalankan oleh Mereka.io mengenai penggunaan atau penyalahgunaan Mereka.io. Mereka.io tidak bertindak sebagai ejen bagi mana-mana Pelajar kecuali jika Mereka.io bertindak sebagai ejen kutipan seperti yang diperuntukkan dalam Perjanjian Pembayaran.

31. Penafian Waranti

Kami menyediakan Mereka.io dan semua Kandungan "seadanya" tanpa sebarang jenis jaminan dan kami menafikan semua waranti, sama ada secara nyata atau tersirat. Sebagai contoh: (i) kami tidak menyokong atau menjamin kewujudan, kelakuan, prestasi, keselamatan, kualiti, kesahihan atau kesesuaian mana-mana Pelajar, Hab, Perkhidmatan Hab, Penyenaraian atau pihak ketiga; (ii) kami tidak menjamin prestasi atau tidak gangguan Mereka.io; dan (iii) kami tidak menjamin bahawa pengesahan, identiti atau pemeriksaan latar belakang yang dijalankan ke atas Penyenaraian atau Pelajar (jika ada) akan mengenal pasti salah laku masa lalu atau mencegah salah laku masa depan. Sebarang rujukan kepada Pelajar atau Penyenaraian yang "disahkan" (atau bahasa yang serupa) hanya menunjukkan bahawa Pelajar atau Penyenaraian atau Mereka.io telah melengkapkan proses pengesahan atau pengenalan yang berkaitan dan tidak ada yang lain. Penafian dalam Terma Perkhidmatan ini terpakai setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika anda mempunyai hak berkanun atau waranti yang kami tidak boleh menafikan, tempoh mana-mana hak atau waranti yang diperlukan secara statutori sedemikian, akan dihadkan kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

32. Batasan Liabiliti

Dalam apa jua keadaan, Mereka.io (termasuk kakitangannya) dan mana-mana pihak lain yang terlibat dalam mencipta, menghasilkan, atau menyampaikan Mereka.io atau apa-apa Kandungan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa ganti rugi sampingan, khas, teladan atau berbangkit, termasuk kehilangan keuntungan, kehilangan data atau kehilangan muhibah, gangguan perkhidmatan, kerosakan komputer atau kegagalan sistem atau kos produk atau perkhidmatan gantian, atau untuk apa-apa ganti rugi untuk kecederaan peribadi atau anggota atau tekanan emosi yang timbul daripada atau berkaitan dengan (i) Terma Perkhidmatan ini, (ii) penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Mereka.io atau apa-apa Kandungan, (iii) apa-apa komunikasi, interaksi atau mesyuarat yang anda mungkin ada dengan seseorang yang anda berinteraksi atau bertemu dengannya, atau akibat daripada, penggunaan Mereka.io, atau (iv) penerbitan atau tempahan Penyenaraian anda, termasuk peruntukan atau penggunaan Perkhidmatan Hab, sama ada berdasarkan waranti, kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti produk atau mana-mana teori undang-undang lain, dan sama ada atau tidak Mereka.io telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut, walaupun remedi terhad yang dinyatakan dalam Terma Perkhidmatan ini didapati telah gagal tujuan pentingnya. 

Batasan liabiliti dan ganti rugi ini adalah elemen asas perjanjian antara anda dan Mereka.io. Jika undang-undang yang berkenaan tidak membenarkan batasan liabiliti yang dinyatakan dalam Terma Perkhidmatan ini, had di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

33. Ganti rugi

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, anda bersetuju untuk melepaskan, mempertahankan (mengikut pilihan Mereka.io), menanggung rugi, dan memegang Mereka.io (termasuk Mereka.io, dan kakitangan mereka) tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, dan perbelanjaan, termasuk, tanpa batasan, yuran undang-undang dan perakaunan yang munasabah, yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan: (i) pelanggaran Anda terhadap Terma-terma Perkhidmatan ini (termasuk apa-apa Perjanjian tambahan atau tambahan yang terpakai untuk produk atau jamuan re) (ii) penggunaan Mereka.io anda yang tidak wajar, (iii) interaksi anda dengan mana-mana Pelajar, tempahan, penyertaan dalam Pengalaman atau Perkhidmatan Hab yang lain, termasuk tanpa batasan apa-apa kecederaan, kerugian atau ganti rugi (sama ada kompensator, langsung, sampingan, berbangkit atau sebaliknya) dalam apa jua bentuk yang timbul berkaitan dengan atau akibat interaksi, tempahan, penyertaan atau penggunaan sedemikian, (iv) kegagalan anda, atau kegagalan kami mengikut arahan anda, untuk melaporkan, mengumpul atau membayar Cukai dengan tepat, atau (v) pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang, peraturan atau hak pihak ketiga seperti harta intelek atau hak privasi.

34. Menyelesaikan Pertikaian Antara anda dan Mereka.io

Terma Perkhidmatan mereka.io akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia tanpa mengambil kira peruntukan percanggahan undang-undang. Prosiding kehakiman (selain daripada tindakan tuntutan kecil) yang dikecualikan daripada perjanjian timbang tara dalam Seksyen 34.3 hendaklah dibawa ke Mahkamah Negeri atau Persekutuan di Malaysia melainkan jika kita berdua bersetuju dengan beberapa lokasi lain. Anda dan kami berdua bersetuju dengan tempat dan bidang kuasa peribadi di Malaysia.

34.1 Gambaran Keseluruhan Proses Penyelesaian Pertikaian

Matlamat mereka.io adalah untuk menyelesaikan pertikaian dengan cepat dan mesra pengguna. Oleh itu, anda dan Mereka.io bersetuju untuk menyelesaikan sebarang tuntutan, pertikaian atau kontroversi yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini, Terma-terma Perkhidmatan yang lain mengikut Seksyen 34. Anda dan Mereka.io masing-masing mengekalkan hak untuk mendapatkan pelepasan di mahkamah tuntutan kecil sebagai alternatif kepada timbang tara.

34.10 Kebolehterukan

Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 11, sekiranya mana-mana bahagian Perjanjian Timbang Tara ini dianggap menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut akan diputuskan dan baki Perjanjian Timbang Tara akan diberi berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya.

34.11 Perubahan kepada Perjanjian Untuk Timbang Tara

Jika Mereka.io mengubah Seksyen 34 ini selepas tarikh terakhir anda menerima Terma Perkhidmatan ini (atau menerima sebarang perubahan berikutnya kepada Terma Perkhidmatan ini), anda boleh menolak perubahan tersebut dengan menghantar notis bertulis kepada kami (termasuk melalui e-mel) dalam tempoh 30 hari dari tarikh perubahan berkuatkuasa. Walau bagaimanapun, menolak perubahan baru, tidak membatalkan atau mengubah persetujuan anda terlebih dahulu kepada mana-mana perjanjian terdahulu untuk menimbang tara sebarang Pertikaian antara anda dan Mereka.io (atau persetujuan anda terlebih dahulu terhadap sebarang perubahan berikutnya), yang akan kekal berkuat kuasa dan boleh dikuatkuasakan terhadap sebarang Pertikaian antara anda dan Mereka.io.

34.12 Kelangsungan Hidup

Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 23.12 dan tertakluk kepada Seksyen 13.6, Seksyen 23 ini akan kekal di mana-mana penamatan Terma Perkhidmatan ini dan akan terus terpakai walaupun anda berhenti menggunakan Mereka.io atau menamatkan akaun Mereka.io anda.

34.2 Penyelesaian Pertikaian Tidak Formal

Sekurang-kurangnya 30 hari sebelum memulakan timbang tara, anda dan Mereka.io masing-masing bersetuju untuk memberitahu pihak yang satu lagi mengenai pertikaian itu secara bertulis dan cuba dengan niat baik untuk berunding resolusi tidak rasmi. Anda mesti menghantar notis pertikaian anda kepada Mereka.io dengan menghantarnya ke Mereka.io Innovative Education Sdn Bhd: Lot 1C, Level G1 (A4 Entrance) Publika Shopping Gallery, Solaris Dutamas, 50480 Kuala Lumpur. Mereka.io akan menghantar notis pertikaian kepada alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun Mereka.io anda. Notis pertikaian mesti termasuk: maklumat akaun yang berkaitan dan maklumat hubungan, penerangan ringkas pertikaian, dan pelepasan yang dicari. Kedua-dua pihak akan mempunyai 60 hari dari tarikh penerimaan notis untuk menyelesaikan tuntutan pihak lain secara tidak rasmi, yang, jika berjaya, akan mengelakkan keperluan untuk tindakan selanjutnya.

34.3 Perjanjian Timbang Tara

Anda dan Mereka.io bersetuju secara bersama bahawa sebarang pertikaian, tuntutan atau kontroversi yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma Perkhidmatan ini atau kesesuaian, pelanggaran, penamatan, kesahan, penguatkuasaan atau tafsirannya, atau sebarang penggunaan Mereka.io, Perkhidmatan Hab, atau sebarang Kandungan (secara kolektif, "Pertikaian") akan diselesaikan dengan timbang tara individuyang mengikat (" Perjanjian Timbang Tara "). Jika terdapat pertikaian tentang sama ada Perjanjian Timbang Tara ini boleh dikuatkuasakan atau terpakai kepada Pertikaian kami, anda dan Mereka.io bersetuju bahawa penimbang tara akan memutuskan isu tersebut.

34.4 Pengecualian kepada Perjanjian Timbang Tara

Anda dan Mereka.io masing-masing bersetuju bahawa sebab-sebab tindakan dan/atau tuntutan untuk pelepasan berikut adalah pengecualian kepada Perjanjian Timbang Tara dan akan dibawa ke dalam prosiding kehakiman di mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten (seperti yang ditakrifkan oleh Seksyen 20): (i) apa-apa tuntutan atau sebab tindakan yang mendakwa pelanggaran sebenar atau terancam, salah guna kuasa atau pelanggaran hak cipta pihak, tanda dagangan, rahsia perdagangan, paten, atau hak harta intelek yang lain; (ii) apa-apa tuntutan atau sebab tindakan yang mencari pelepasan injunksi kecemasan berdasarkan keadaan yang memudaratkan (contohnya, bahaya atau pentauliahan jenayah, penggodaman, serangan siber); atau (iii) suatu permintaan bagi mendapatkan pelepasan injunksi awam. Anda dan Mereka.io bersetuju bahawa remedi pelepasan injunksi awam akan diteruskan selepas timbang tara semua tuntutan, remedi, atau sebab tindakan sewenang-wenangnya, dan akan kekal sementara menunggu keputusan timbang tara menurut seksyen 3 Akta Timbang Tara Persekutuan.

34.5 Kaedah-Kaedah Timbang Tara dan Undang-undang Yang Mentadbir

Perjanjian Timbang Tara ini membuktikan transaksi dalam perdagangan antara negeri dan Akta Timbang Tara Persekutuan mentadbir semua tafsiran dan penguatkuasaan substantif dan tatacaraan peruntukan ini. Timbangtara akan ditadbir oleh AAA mengikut Peraturan Timbang Tara Pengguna dan/atau peraturan timbang tara AAA lain yang ditentukan untuk diguna pakai oleh AAA("Peraturan AAA") yang kemudiannya berkuat kuasa, kecuali sebagaimana yang diubahsuai di sini. Peraturan AAA boleh didapati di www.adr.org. Untuk memulakan timbang tara, permintaan bertulis yang lengkap (tersedia di www.adr.org)mesti difailkan dengan AAA dan diperuntukkan kepada pihak yang satu lagi, seperti yang dinyatakan dalam peraturan AAA.

34.6 Pengubahsuaian kepada Kaedah-Kaedah AAA – Pendengaran/Lokasi Timbang Tara.

Untuk membuat timbang tara yang paling mudah kepada anda, Mereka.io bersetuju bahawa sebarang pendengaran timbang tara yang diperlukan boleh dijalankan, mengikut pilihan anda: (a) di daerah A.S. di mana anda tinggal; (b) di San Francisco County; (c) melalui persidangan telefon atau video; atau (d) jika semua pihak bersetuju, dengan hanya menyerahkan dokumen kepada penimbang tara.

34.7 Pengubahsuaian Peraturan AAA – Yuran dan Kos Peguam.

Yuran timbang tara anda dan bahagian pampasan penimbang tara anda akan ditadbir oleh Peraturan AAA dan, jika perlu, terhad oleh Peraturan Pengguna AAA. Jika kos sedemikian ditentukan oleh penimbang tara yang berlebihan, Mereka.io akan membayar semua yuran dan perbelanjaan timbang tara. Mana-mana pihak boleh membuat permintaan bahawa penimbang tara itu menganugerahkan yuran dan kos peguam setelah membuktikan bahawa pihak yang satu lagi telah menegaskan tuntutan, tuntutan silang atau pembelaan yang tidak berasas sebenarnya atau undang-undang, dibawa dengan niat jahat atau untuk tujuan gangguan, atau sebaliknya, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai dan Peraturan AAA.

34.8 Keputusan Penimbang Tara

Keputusan penimbang tara akan merangkumi penemuan dan kesimpulan penting di mana penimbang tara berdasarkan anugerah itu. Penghakiman mengenai award timbang tara boleh dimasukkan ke dalam mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang betul. Penimbang tara boleh menganugerahkan apa-apa pelepasan yang dibenarkan oleh undang-undang atau Kaedah-Kaedah AAA, tetapi pengisytiharan atau pelepasan injunksi boleh diberikan hanya atas dasar individu dan hanya setakat yang perlu untuk memberikan pelepasan yang dijamin oleh tuntutan individu yang menuntut.

34.9 Tiada Tindakan Kelas atau Prosiding Perwakilan

Anda dan Mereka.io mengakui dan bersetuju bahawa, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami masing-masing mengetepikan hak untuk mengambil bahagian sebagai plaintif atau pelajar Dalam mana-mana tuntutan tindakan kelas yang kononnya, timbang tara seluruh kelas, tindakan peguam negara swasta, atau mana-mana wakil lain atau prosiding disatukan. Melainkan jika kami bersetuju secara bertulis, penimbang tara tidak boleh menyatukan lebih daripada satu pihak tuntutan dan mungkin tidak mempengerusikan apa-apa bentuk mana-mana kelas atau prosiding wakil. Jika terdapat penentuan kehakiman akhir yang undang-undang yang terpakai menghalang penguatkuasaan penepian yang terkandung dalam perenggan ini mengenai apa-apa tuntutan, sebab tindakan atau remedi yang diminta, maka tuntutan itu, sebab tindakan atau remedi yang diminta, dan hanya tuntutan itu, sebab tindakan atau remedi yang diminta, akan terputus dari perjanjian ini untuk menimbang tara dan akan dibawa ke mahkamah bidang kuasa yang kompeten. Sekiranya tuntutan, sebab tindakan atau remedi yang diminta diputuskan menurut perenggan ini, maka anda dan kami bersetuju bahawa tuntutan, sebab tindakan atau remedi yang diminta yang tidak tertakluk kepada timbang tara akan kekal sehingga semua tuntutan sewenang-wenangnya, sebab tindakan dan remedi yang diminta diselesaikan oleh penimbang tara.

35. Pelbagai

35.1 Tiada Penepian

Kegagalan mereka.io untuk mendesak atau menguatkuasakan pelaksanaan ketat mana-mana peruntukan dalam Terma Perkhidmatan ini tidak akan membina penepian hak atau peruntukan tersebut. Kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Terma Perkhidmatan ini, pelaksanaan oleh mana-mana pihak daripada mana-mana remedinya di bawah Terma Perkhidmatan ini adalah tanpa prejudis kepada remedi lain di bawah Terma Perkhidmatan ini atau sebaliknya dibenarkan di bawah undang-undang.

35.2 Tugasan

Anda tidak boleh menyerah, memindah atau mewakilkan perjanjian ini atau hak dan kewajipan anda di bawah ini tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu mereka dalam bentuk surat cara bertulis yang ditandatangani oleh wakil Mereka.io yang diberi kuasa. Mereka.io boleh tanpa sekatan menyerah hak, memindah atau mewakilkan apa-apa hak dan kewajipan di bawah Perjanjian ini, mengikut budi bicara mutlaknya. Sebarang percubaan penyerahan atau pemindahan yang melanggar subseksyen ini akan terbatal dan tidak sah. Tertakluk kepada sekatan yang disebutkan di atas, Terma Perkhidmatan terikat dan akan menginsuranskan manfaat pengganti, waris, dan penerima serah hak yang dibenarkan oleh pihak-pihak.

35.3 Notis

Untuk memudahkan penggunaan Mereka.io anda, melainkan dinyatakan sebaliknya, sebarang notis, komunikasi pentadbiran atau promosi kepada Pelajar yang dibenarkan atau dikehendaki di bawah perjanjian ini, akan disediakan secara elektronik dan diberikan melalui Mereka.io melalui e-mel, pemberitahuan Mereka.io, perkhidmatan pesanan (termasuk SMS dan WeChat), atau kaedah hubungan lain yang kami dayakan dan anda sediakan.

35.4 Perkhidmatan Pihak Ketiga

Mereka.io mungkin mengandungi pautan ke laman web, aplikasi, perkhidmatan atau sumber pihak ketiga ("Perkhidmatan Pihak Ketiga") yang tertakluk kepada Perjanjian dan amalan privasi yang berbeza. Mereka.io tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk sebarang aspek Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut dan pautan kepada Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut bukanlah pengendorsan.

35.5 Perjanjian Pihak Ketiga

Sesetengah terjemahan pada Mereka.io dikuasakan oleh Google. Google menafikan semua waranti yang berkaitan dengan terjemahan, secara nyata atau tersirat, termasuk sebarang waranti ketepatan, kebolehpercayaan dan sebarang waranti tersirat untuk kebolehdasuan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Sesetengah kawasan Mereka.io melaksanakan perkhidmatan pemetaan Peta/Bumi Google, termasuk API Peta Google. Penggunaan Peta/Bumi Google oleh anda adalah tertakluk kepada Peta Google/Perjanjian Perkhidmatan Tambahan Google Earth. Jika anda mengakses atau memuat turun aplikasi kami daripada Apple App Store, anda bersetuju dengan Perjanjian Lesen Akhir Pembelajaran Aplikasi Berlesen Apple.

35.6 Kandungan Mereka.io

Kandungan yang disediakan melalui Mereka.io boleh dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, dan/atau undang-undang Malaysia dan negara lain. Anda mengakui bahawa semua hak harta intelek untuk Kandungan tersebut adalah hak eksklusif Mereka.io dan/atau pemberi lesennya dan bersetuju bahawa anda tidak akan mengalih keluar, mengubah atau mengaburkan sebarang hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau notis hak proprietari lain. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, menyesuaikan, mengubah suai, menyediakan karya terbitan, mengedar, melesenkan, menjual, memindahkan, memaparkan secara terbuka, melaksanakan secara terbuka, menghantar, menyiarkan atau mengeksploitasi apa-apa Kandungan yang diakses melalui Mereka.io kecuali setakat anda adalah pemilik sah Kandungan tersebut atau seperti yang dibenarkan dengan jelas dalam Terma Perkhidmatan ini. Tertakluk kepada pematuhan anda terhadap Terma Perkhidmatan ini, Mereka.io memberikan anda lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dilesenkan, boleh ditarik balik, tidak boleh dipindah milik kepada (i) memuat turun dan menggunakan Aplikasi pada peranti peribadi anda); dan (ii) mengakses dan melihat Kandungan yang disediakan pada atau melalui Mereka.io dan boleh diakses oleh anda, semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda.

35.7 Kerentanan dan Tafsiran

Jika dan setakat mana mana-mana peruntukan Perjanjian ini atau Terma-terma Perkhidmatan yang lain dianggap menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan secara keseluruhan atau sebahagiannya di bawah undang-undang yang terpakai, peruntukan tersebut atau bahagiannya tidak akan berkesan mengenai bidang kuasa di mana ia menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan setakat menyalahi undang-undangnya, ketaksahan atau tidak boleh dikuatkuasakan dan akan dianggap diubahsuai setakat yang perlu untuk mematuhi undang-undang yang terpakai untuk memberikan kesan maksimum kepada niat pihak-pihak. Menyalahi undang-undang, ketidaksahan, atau tidak boleh dikuatkuasakan peruntukan tersebut dalam bidang kuasa itu tidak akan menjejaskan kesahihan, kesahan, atau penguatkuasaan peruntukan tersebut dalam mana-mana bidang kuasa lain atau mana-mana peruntukan lain dalam mana-mana bidang kuasa.

35.8 Force Majeure

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan apa-apa kewajipan di bawah ini untuk suatu tempoh yang munasabah yang disebabkan oleh sebab-sebab di luar kawalan yang munasabah, termasuk bencana alam, peperangan, keganasan, rusuhan, embargo, tindakan pihak berkuasa awam atau tentera, kebakaran, banjir, kemalangan, pandemik, wabak atau penyakit, mogok atau kekurangan kemudahan pengangkutan, bahan api, tenaga, buruh atau bahan atau apa-apa keadaan lain di luar kawalan munasabah pihak tersebut.

35.9 Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Perjanjian ini, sila e-mel kepada kami.

Privasi

Tarikh Kemaskini: 15-06-2021

Terima kasih kerana melawat Mereka.io!
 
Mereka.io ("kami," "kami," atau "Mereka.io") komited untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan telus tentang cara kami mengurus, melindungi dan memproses maklumat peribadi yang kami kumpulkan melalui Mereka.io dan pilihan dan hak anda untuk privasi.
 
Dasar Privasi ini ("Dasar") akan memaklumkan anda bagaimana kami melakukannya dengan maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan gunakan untuk tujuan kami sendiri, seperti maklumat dan maklumat akaun anda tentang cara anda menggunakan dan berinteraksi dengan Mereka.io. Maklumat peribadi merujuk kepada maklumat tentang anda yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda secara individu.
 
Dengan menggunakan Mereka.io dan mana-mana Perkhidmatan Hub di platform, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Dasar ini dan semua dasar dan perjanjian lain di bawah Terma Perkhidmatan. Kami percaya bahawa anda akan membuat keputusan yang termaklum sama ada untuk memberikan kami sebarang maklumat peribadi anda.

Senarai Kandungan

1. Definisi

Untuk tujuan memahami dasar ini, terma yang tidak ditakrifkan dalam Dasar Privasi ini mempunyai definisi yang sama seperti Terma Perkhidmatan kami ("Terma").

2. Maklumat Peribadi Yang Kami Kumpulkan

2.1 Maklumat yang diperlukan untuk menggunakan Mereka.io

Kami mengumpul pelbagai maklumat peribadi mengenai anda semasa penggunaan Mereka.io dan mendaftar sebagai Pelajar atau Hab. Ini adalah penting bagi kami untuk menyediakan anda dengan semua perkhidmatan yang diminta. Maklumat ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

-⠀Maklumat Hubungan, Akaun, Maklumat Profil.⠀Seperti nama pertama, nama keluarga, alamat e-mel, dan tarikh lahir anda. Dalam situasi di mana anda menambah jenis Akaun sebagai Hab atau Pakar kepada Akaun Mereka.io anda, kami juga boleh mengumpul maklumat berkaitan perniagaan seperti nama syarikat, tarikh pemerbadanan, nombor pendaftaran syarikat, dll.
-⠀Pembayaran, Maklumat Transaksi.⠀Seperti butiran kad pembayaran anda, negara pengeluaran, tarikh luput kad pembayaran atau maklumat pengebilan yang anda gunakan untuk sebarang transaksi Mereka.io juga akan diproses oleh pemproses pembayaran pihak ketiga kami dan tertakluk kepada dasar privasi mereka.
-⠀Produk, Maklumat Perkhidmatan.⠀Seperti butiran Perkhidmatan Hab yang anda senaraikan, masa, tarikh, lokasi, dll.

2.2 Maklumat yang anda dedahkan secara sukarela

Anda bertanggungjawab untuk maklumat peribadi tambahan yang anda pilih untuk memberi kami. Sebarang maklumat peribadi yang anda secara sukarela mendedahkan yang boleh didapati secara umum boleh dikumpulkan dan digunakan oleh pengguna lain untuk apa-apa sebab. Halaman profil anda ("Profil") biasanya boleh didapati secara umum. Anda boleh mengawal, menyemak dan menyemak jenis maklumat Profil yang ditunjukkan kepada orang lain melalui tetapan anda. Maklumat ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

-⠀Maklumat Profil Tambahan. Seperti minat, pencapaian, keahlian, portfolio, latar belakang pendidikan, sejarah pekerjaan, gambar profil, kemahiran, bandar atau kawasan, bahasa dan perihalan peribadi anda.
-⠀Maklumat Pemasaran dan Komunikasi. Seperti penyertaan anda dalam promosi, inisiatif, tinjauan, forum komuniti, dan sebarang komunikasi mengenai Mereka.io dengan pengguna lain; interaksi dengan wakil kami atau meja bantuan melalui e-mel atau kaedah komunikasi lain. Ini mungkin termasuk maklumat kesihatan jika anda memilih untuk berkongsi dengan kami.

2.3 Maklumat Dikumpul Secara Automatik Dengan Menggunakan Mereka.io

Apabila anda menggunakan Mereka.io, kami mengumpulkan maklumat peribadi secara automatik. Maklumat ini mungkin termasuk:

-⠀Maklumat Penggunaan. ⠀Seperti tingkah laku pelayaran anda, cari mana-mana penyenaraian Perkhidmatan Hab, tempahan yang telah anda buat, dan tindakan lain pada Mereka.io.
-⠀Log Data dan Maklumat Peranti. ⠀Seperti butiran tentang cara anda menggunakan Mereka.io (termasuk jika anda mengklik pada pautan ke aplikasi pihak ketiga), alamat IP, tarikh akses dan masa, maklumat perkakasan dan perisian, maklumat peranti, maklumat peristiwa peranti, pengecam unik, data ranap, data kuki dan halaman web yang telah anda lawati sebelum atau selepas menggunakan Mereka.io. Kami mungkin mengumpul maklumat ini walaupun anda belum mencipta akaun Mereka.io atau log masuk.
-⠀Cookies dan Teknologi serupa. ⠀Kami menggunakan alamat IP anda untuk membantu mendiagnosis masalah dengan pelayan kami, untuk mentadbir Perkhidmatan kami, dan untuk menganalisis corak trafik pada Perkhidmatan. Perkhidmatan ini juga menggunakan kuki dan teknologi yang serupa seperti tag piksel, sucon web, GIF yang jelas, dan JavaScript (secara kolektif, "Kuki") untuk membolehkan pelayan kami mengenali pelayar web anda dan memberitahu kami bagaimana dan apabila anda melawat dan menggunakan Laman dan Perkhidmatan kami, untuk menganalisis trend, belajar tentang asas pengguna kami dan mengendalikan dan meningkatkan Perkhidmatan kami. Sebagai contoh, kami menggunakan Kuki untuk menyampaikan kandungan khusus kepada minat anda, untuk menyimpan kata laluan anda supaya anda tidak perlu memasukkannya semula setiap kali anda melawat, dan untuk mengesan sama ada e-mel yang kami hantar kepada anda telah dilihat. Kuki adalah fail kecil - biasanya terdiri daripada huruf dan nombor - diletakkan pada komputer, tablet, telefon, atau peranti yang serupa apabila anda menggunakan peranti tersebut untuk melawat Laman kami. Kadangkala kami menggabungkan maklumat yang dikumpulkan melalui Kuki yang bukan Maklumat Peribadi dengan Maklumat Peribadi yang kami ada tentang anda, contohnya, untuk memberitahu kami siapa anda atau sama ada anda mempunyai akaun dengan kami. Kami juga mungkin menambah maklumat yang kami kumpulkan daripada anda dengan maklumat yang diterima daripada pihak ketiga.

Kuki boleh menjadi "Cookies sesi" atau "Cookies berterusan". Cookies Sesi adalah Kuki Sementara yang disimpan pada peranti anda semasa anda melawat Laman kami atau menggunakan Perkhidmatan kami, manakala "Cookies berterusan" disimpan pada peranti anda untuk tempoh masa selepas anda meninggalkan Laman atau Perkhidmatan kami. Tempoh masa Kuki berterusan kekal pada peranti anda berbeza dari Kuki kepada Kuki. Kami menggunakan Kuki berterusan untuk menyimpan pilihan anda supaya ia tersedia untuk lawatan seterusnya, dan untuk menyimpan akaun yang lebih tepat tentang kekerapan anda melawat Perkhidmatan kami, kekerapan anda kembali, bagaimana penggunaan Perkhidmatan anda mungkin berbeza dari semasa ke semasa. Kami juga menggunakan Kuki berterusan untuk mengukur keberkesanan usaha pengiklanan. Melalui Kuki ini, kami mungkin mengumpul maklumat tentang aktiviti dalam talian anda selepas anda meninggalkan Perkhidmatan kami. Pelayar anda mungkin menawarkan pilihan "Jangan Jejak" atau "DNT", yang membolehkan anda memberi isyarat kepada pengendali laman web, dan aplikasi web, dan perkhidmatan yang anda tidak mahu pengendali tersebut mengesan tertentu aktiviti dalam talian anda dari masa ke masa dan merentasi laman web yang berbeza. Oleh kerana kami mengumpul data penyemakan imbas dan pengecam berterusan, Perkhidmatan tidak menyokong Jangan Jejak permintaan pada masa ini, yang bermaksud bahawa kami mungkin mengumpul maklumat tentang aktiviti dalam talian anda semasa anda menggunakan Perkhidmatan dan selepas anda meninggalkan hartanah kami.
Sesetengah Kuki diletakkan oleh pihak ketiga pada peranti anda dan mungkin memberikan maklumat kepada kami dan pihak ketiga tentang tabiat penyemakan imbas anda (seperti lawatan anda ke Laman atau Perkhidmatan kami, halaman yang telah anda lawati dan pautan dan iklan yang telah anda klik). Kuki ini boleh digunakan untuk menentukan sama ada perkhidmatan pihak ketiga tertentu digunakan, untuk mengenal pasti minat anda, untuk meneguhkan iklan kepada anda dan untuk menyampaikan iklan kepada anda bahawa kami atau orang lain percaya adalah relevan kepada anda. Kami tidak mengawal Kuki pihak ketiga.

Kami menggunakan jenis Kuki berikut:
-⠀Cookies Penting. ⠀Kuki Penting diperlukan untuk menyediakan anda dengan ciri atau perkhidmatan yang anda minta. Sebagai contoh, Kuki tertentu membolehkan anda log masuk ke kawasan selamat Laman atau Perkhidmatan kami. Menyahdayakan Kuki ini mungkin menyebabkan sesetengah ciri dan perkhidmatan tidak tersedia.
-⠀Cookies Fungsi. ⠀Kuki Fungsian digunakan untuk merekodkan pilihan dan tetapan anda mengenai Perkhidmatan kami, mengekalkan pilihan anda dari masa ke masa dan mengenali anda apabila anda kembali ke Perkhidmatan kami. Kuki ini membantu kami memperibadikan kandungan kami untuk anda, menyambut anda dengan nama, dan mengingati pilihan anda (contohnya, pilihan bahasa atau rantau anda).
-⠀Performance/Analytical Cookies. ⠀Cookies Prestasi/Analitikal membolehkan kami memahami cara pelawat menggunakan Laman dan Perkhidmatan kami seperti dengan mengumpul maklumat tentang bilangan harian pelawat ke Perkhidmatan, permintaan harian yang kami terima untuk fail tertentu mengenai Perkhidmatan, dan kawasan geografi permintaan tersebut berasal. Statistik agregat ini digunakan secara dalaman untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada orang ramai dan juga boleh diberikan kepada orang lain. Kuki Prestasi/Analitikal juga membantu kami mengukur prestasi kempen pengiklanan kami untuk membantu kami meningkatkan kempen dan kandungan Perkhidmatan kami bagi mereka yang terlibat dengan pengiklanan kami. Sebagai contoh, Google, Inc. ("Google") menggunakan kuki berkaitan dengan perkhidmatan Google Analyticsnya. Keupayaan Google untuk menggunakan dan berkongsi maklumat yang dikumpulkan oleh Google Analytics tentang lawatan anda ke Perkhidmatan adalah tertakluk kepada Terma Penggunaan Google Analytics dan Dasar Privasi Google. Anda mempunyai pilihan untuk menarik diri daripada penggunaan kuki Google dengan melawati halaman pilihan keluar pengiklanan Google di https://www.google.com/privacy_ads.html atau Google Analytics Opt-out Browser Add-on di https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
-⠀Biskut Retargeting/Advertising. ⠀Retargeting/Advertising Cookies mengumpul data tentang aktiviti dalam talian anda dan mengenal pasti minat anda supaya kami dapat menyediakan pengiklanan yang kami percaya relevan kepada anda. Untuk maklumat lanjut tentang ini, sila lihat bahagian di bawah bertajuk "Pengiklanan Pihak Ketiga".

Anda boleh memutuskan sama ada untuk menerima Cookies atau tidak. Salah satu cara anda boleh melakukan ini adalah melalui tetapan pelayar internet anda. Kebanyakan pelayar mempunyai pilihan untuk mematikan ciri Cookie, yang akan menghalang penyemak imbas anda daripada menerima Kuki baru, serta (bergantung pada kecanggihan perisian pelayar anda) membolehkan anda memutuskan penerimaan setiap Cookie baru dalam pelbagai cara. Anda juga boleh memadam semua Kuki yang sudah ada dalam komputer anda. Walau bagaimanapun, jika anda melakukan ini, anda mungkin perlu menyesuaikan beberapa keutamaan secara manual setiap kali anda melawat tapak dan beberapa Perkhidmatan dan fungsi mungkin tidak berfungsi.

Untuk meneroka tetapan Kuki yang tersedia untuk anda, lihat bahagian "keutamaan" atau "pilihan" menu pelayar anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Kuki, termasuk maklumat tentang cara mengurus dan memadam Kuki, sila lawati https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/ atau http://www.allaboutcookies.org/.

2.4 Maklumat Peribadi Yang Kami Kumpulkan daripada Pihak Ketiga

Kami mengumpul maklumat peribadi daripada sumber lain, seperti:

-⠀Perkhidmatan Pihak Ketiga. ⠀Jika anda memaut, menyambung atau log masuk ke Mereka.io dengan perkhidmatan pihak ketiga (contohnya Google, Facebook, Apple), anda mengarahkan perkhidmatan tersebut untuk menghantar maklumat seperti pendaftaran, senarai rakan dan maklumat profil anda seperti yang dikawal oleh perkhidmatan tersebut atau seperti yang dibenarkan oleh anda melalui tetapan privasi anda di perkhidmatan tersebut. Ini juga termasuk situasi apabila anda membuat pembayaran menggunakan pemproses pembayaran kami. Pada masa ini, pemproses pembayaran kami adalah Stripe. Stripe menggunakan dan memproses maklumat pembayaran lengkap anda mengikut dasar privasi Stripe.

3. Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Yang Kami Kumpul

3.1 Menyediakan, Memperbaiki, dan Membangunkan Mereka.io

Kami menggunakan maklumat peribadi untuk:

 • membolehkan anda mengakses Mereka.io dan membuat dan menerima pembayaran,
 • membolehkan anda berkomunikasi dengan wakil kami, meja bantuan dan pengguna lain,
 • melakukan analisis statistik, nyahpepijat dan menjalankan penyelidikan,
 • menyediakan anda dengan perkhidmatan sokongan dan fungsi yang berkaitan dengan akaun pengguna anda,
 • membolehkan anda menerima mesej, pengemaskinian, amaran keselamatan dan pemberitahuan akaun dan
 • memperibadikan dan meningkatkan pengalaman anda berdasarkan interaksi anda dengan Mereka.io, sejarah carian dan tempahan anda, maklumat profil dan pilihan anda, dan maklumat lain yang anda serahkan.

3.2 Mencipta dan Mengekalkan Persekitaran yang Dipercayai dan Selamat

Kami menggunakan maklumat peribadi untuk:

 • mengesan dan mencegah penipuan, spam, penyalahgunaan, insiden keselamatan dan keselamatan serta aktiviti berbahaya yang lain,
 • mengkaji dan memerangi diskriminasi
 • menjalankan penyiasatan keselamatan, penilaian risiko, dan kawalan risiko dalaman yang lain
 • mengesahkan atau mengesahkan maklumat yang diberikan oleh anda dan perniagaan anda
 • mematuhi kewajipan undang-undang kami, melindungi kesihatan dan kesejahteraan Pengguna, Hab, pekerja Hab dan Pengguna awam kami,
 • menyelesaikan pertikaian dengan Pengguna kami,
 • menguatkuasakan perjanjian kami dengan pihak ketiga,
 • mematuhi undang-undang, bertindak balas terhadap permintaan undang-undang, mencegah kemudaratan dan melindungi hak kami (lihat bahagian 4.5), dan
 • menguatkuasakan Terma kami dan dasar lain.

3.3 Menyediakan, Memperibadikan, Mengukur dan Meningkatkan Pengiklanan dan Pemasaran kami

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi untuk:

 • menghantar komunikasi pemasaran kepada anda berhubung dengan promosi, pemasaran, pengiklanan dan maklumat lain
 • mengubati, mengukur, dan meningkatkan pengiklanan kami,
 • menganalisis ciri-ciri dan keutamaan untuk menyampaikan mesej promosi, pemasaran, pengiklanan dan maklumat lain yang kami fikir mungkin menarik minat anda, dan
 • menjemput anda ke acara dan peluang yang berkaitan.

4. Perkongsian &pendedahan

4.1 Perkongsian Dengan Persetujuan Anda atau Arahan Anda

Apabila anda memberikan persetujuan, kami berkongsi maklumat anda seperti yang diterangkan pada masa persetujuan, seperti apabila membenarkan aplikasi atau laman web pihak ketiga untuk mengakses akaun Mereka.io anda atau menyertai aktiviti promosi oleh rakan kongsi Mereka.io atau pihak ketiga.

Walaupun kami menggunakan langkah-langkah ketat untuk melindungi privasi pengguna, kami mungkin perlu mendedahkan maklumat peribadi tertentu tentang anda, seperti alamat e-mel anda, menyah-mengenal pastinya, dan berkongsinya dengan platform media sosial, untuk menjana petunjuk, mendorong trafik ke Mereka.io atau mempromosikan produk dan perkhidmatan kami.

4.2 Perkongsian Antara Pengguna

Untuk membantu memudahkan tempahan atau interaksi lain antara Pengguna, kami mungkin perlu berkongsi maklumat tertentu seperti:

 • Apabila permintaan tempahan dibuat atau pertikaian diserahkan, maklumat tertentu mungkin dikongsi antara Pengguna dan Hab, termasuk profil, nama, nama mana-mana Pengguna tambahan, sejarah pembatalan, maklumat semakan, umur pengguna (melainkan dilarang oleh undang-undang yang berkenaan), hasil pertikaian (apabila berkenaan) dan maklumat lain yang anda pilih untuk berkongsi dan menyerahkan. Apabila tempahan disahkan, maklumat tambahan dikongsi untuk membantu menyelaraskan tempahan, seperti foto profil dan nombor telefon. Apabila anda sebagai Hab mempunyai tempahan yang disahkan, maklumat tertentu dikongsi dengan Pengguna (dan Tetamu tambahan yang mereka jemput, jika berkenaan) untuk menyelaraskan tempahan, seperti profil anda, nama penuh, nombor telefon dan alamat Pengalaman.
 • Apabila anda sebagai Pengguna menjemput Tetamu tambahan untuk membuat tempahan, nama penuh anda, nama Hab, butiran Pengalaman, alamat Pengalaman, dan maklumat lain yang berkaitan akan dikongsi dengan setiap Tetamu tambahan.

4.3 Maklumat yang Anda Terbitkan dalam Profil, Pengalaman dan Maklumat Awam lain

Anda boleh menjadikan maklumat tertentu boleh dilihat secara umum kepada orang lain, seperti:

 • Halaman profil awam anda, yang termasuk foto profil anda, nama pertama, perihalan, latar belakang pendidikan, sejarah pekerjaan, minat dan bandar.
 • Alami halaman yang termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat seperti anggaran Pengalaman atau perihalan lokasi yang tepat, ketersediaan kalendar, foto profil, maklumat permintaan teragregat dan sebarang maklumat tambahan yang anda pilih untuk dikongsi.
 • Ulasan, penarafan dan maklum balas awam yang lain.
 • Kandungan dalam komuniti atau forum perbincangan, blog atau siaran media sosial.

Kami mungkin memaparkan bahagian profil awam anda dan Kandungan lain yang anda sediakan kepada orang ramai seperti Butiran Pengalaman pada laman, platform dan apl pihak ketiga.

Maklumat yang anda kongsi secara terbuka pada Mereka.io boleh diakses dan disemak lalu melalui enjin carian pihak ketiga. Dalam sesetengah kes, anda boleh memilih untuk keluar daripada ciri ini dalam tetapan akaun anda.

4.4 Pembekal Perkhidmatan Hab

Hab mungkin menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu mengurus atau menyampaikan perkhidmatan mereka. Hab mungkin menggunakan ciri pada Mereka.io untuk berkongsi maklumat tentang Pengguna dengan pembekal perkhidmatan pihak ketiga tersebut.

4.5 Mematuhi Undang-undang, Memberi Respons kepada Permintaan Undang-undang, Mencegah Kemudaratan dan Melindungi Hak kami

Kami boleh mendedahkan maklumat anda kepada mahkamah, penguatkuasaan undang-undang, pihak berkuasa perundangan atau awam, pihak berkuasa cukai, atau pihak ketiga yang diberi kuasa dan diluluskan, jika dan setakat yang kami dikehendaki atau dibenarkan berbuat demikian oleh undang-undang atau apabila kami mempunyai kepercayaan yang baik bahawa tindakan sedemikian adalah sangat penting: 

(i) untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami,
(ii) untuk mematuhi permintaan undang-undang yang sah atau untuk bertindak balas terhadap tuntutan yang ditegaskan terhadap Mereka.io,
(iii) untuk memberi respons kepada permintaan undang-undang yang sah yang berkaitan dengan penyiasatan jenayah untuk menangani aktiviti haram yang didakwa atau disyaki, atau untuk bertindak balas atau menangani apa-apa aktiviti lain yang mungkin mendedahkan kami, anda, atau mana-mana pengguna kami kepada liabiliti undang-undang atau kawal selia,
(iv) untuk menguatkuasakan dan mentadbir perjanjian kami dengan Pengguna, atau
(v) untuk melindungi hak, harta atau kesejahteraan individu Mereka.io, pekerjanya, Penggunanya, atau Pengguna orang awam. Sebagai contoh, jika dibenarkan kerana keadaan yang berterusan, maklumat cukai Hubs boleh dikongsi dengan pihak berkuasa cukai atau agensi kerajaan yang lain.
 
Jika perlu, kami boleh memaklumkan Pengguna tentang permintaan undang-undang melainkan: 

(i) memberikan notis ditolak oleh proses undang-undang itu sendiri, melalui perintah mahkamah yang kami terima, atau oleh undang-undang yang terpakai dan relevan, atau
(ii) kami percaya bahawa memberikan notis adalah sia-sia, tidak berkesan, mewujudkan risiko kecederaan atau kecederaan tubuh badan kepada individu atau kumpulan, atau mewujudkan atau meningkatkan risiko penipuan ke atas atau kemudaratan kepada Mereka.io, Pengguna kami, atau mendedahkan Mereka.io kepada tuntutan halangan keadilan.
 
Untuk bidang kuasa di mana Mereka.io memudahkan pengumpulan dan pengiriman wang Cukai di mana dibenarkan secara sah mengikut undang-undang yang terpakai, kami boleh mendedahkan maklumat Hubs dan Pengguna mengenai transaksi, tempahan, dan cukai penghunian kepada pihak berkuasa cukai yang berkenaan, seperti Hab dan Nama Pengguna, alamat Pengalaman, tarikh transaksi dan jumlah, nombor pengenalan cukai, jumlah cukai yang diterima (atau terhutang) oleh Hub daripada Pengguna, dan maklumat hubungan.
 
Dalam bidang kuasa di mana Mereka.io memudahkan atau memerlukan pendaftaran, pemberitahuan, permit, atau permohonan lesen Hab dengan pihak berkuasa kerajaan tempatan melalui Mereka.io mengikut undang-undang tempatan, kami boleh berkongsi maklumat Hab yang mengambil bahagian dengan pihak berkuasa yang berkaitan, baik semasa proses permohonan dan, secara berkala selepas itu, seperti nama penuh Hubs dan butiran hubungan, Alamat hab, nombor pengenalan cukai, Butiran Pengalaman.

4.6 Pemberi Perkhidmatan

Kami berkongsi maklumat peribadi dengan pembekal perkhidmatan yang bergabung dan tidak layak untuk membantu kami menjalankan perniagaan kami, termasuk pembekal perkhidmatan yang membantu kami:
(i) mengesahkan identiti anda atau mengesahkan dokumen pengenalan diri anda,
(ii) menyemak maklumat yang bertentangan dengan pangkalan data awam,
(iii) menjalankan pemeriksaan latar belakang atau polis, pencegahan penipuan, dan penilaian risiko,
(iv) melaksanakan pembangunan produk, penyelenggaraan dan penyahpepijatan,
(v) membenarkan penyediaan Perkhidmatan Mereka.io melalui platform dan alat perisian pihak ketiga (cth. melalui integrasi dengan API kami),
(vi) menyediakan perkhidmatan pelanggan, pengiklanan, atau perkhidmatan pembayaran,
(vii) memproses, mengendalikan atau menilai tuntutan insurans atau tuntutan yang serupa, atau
(viii) memudahkan aktiviti bukan keuntungan dan amal selaras dengan misi Mereka.io. Pembekal-pembekal ini terikat secara kontrak untuk melindungi maklumat peribadi anda dan mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda untuk melaksanakan tugas-tugas ini.

4.7 Pemindahan Perniagaan

Sekiranya Mereka.io mengaku janji atau terlibat dalam sebarang penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula, penjualan aset, kebankrapan, atau peristiwa insolvensi, maka kami berhak untuk menjual, memindahkan atau berkongsi sebahagian atau semua aset kami, termasuk maklumat anda sebagai sebahagian daripada transaksi tersebut atau dalam pertimbangan transaksi tersebut (contohnya, usaha wajar). Kami mungkin tidak dapat mengawal cara maklumat peribadi anda dirawat, dipindahkan, atau digunakan.

4.8 Ahli Gabungan Korporat

Untuk menyokong kami dalam menyediakan, mengintegrasikan, mempromosikan dan meningkatkan Mereka.io, dan perkhidmatan sekutu kami, kami mungkin berkongsi maklumat peribadi dalam keluarga korporat syarikat kami yang berkaitan dengan pemilikan atau kawalan bersama. Beberapa contoh ialah:

 • Berkongsi dengan Mereka Innovative Education Sdn Bhd (1239397-T). Walaupun negara tempat tinggal anda bukan Malaysia, maklumat anda akan dikongsi dengan Mereka Innovative Education Sdn Bhd (1239397-T). yang menyediakan infrastruktur teknikal bagi Mereka.io.

5.1 Menganalisis Komunikasi anda

Kami boleh menyemak, memeriksa atau menganalisis komunikasi anda di Mereka.io atas sebab-sebab yang dinyatakan dalam bahagian "Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Yang Kami Kumpulkan" dalam strategi dasar ini, termasuk pencegahan penipuan dan salah nyata, penilaian risiko, pematuhan peraturan, penyiasatan, pembangunan produk, penyelidikan, analisis, membenarkan Terma Perkhidmatan kami, dan tujuan sokongan pelanggan.
 
Sebagai contoh, sebagai sebahagian daripada usaha pencegahan penipuan dan salah nyata kami, kami menapis dan menganalisis mesej untuk topeng maklumat hubungan dan rujukan ke laman web lain. Dalam sesetengah kes, kami juga mungkin mengimbas, menyemak atau menganalisis mesej untuk menyahpepijat, memperbaiki dan mengembangkan penawaran produk. Kami menggunakan kaedah automatik di mana dapat difikirkan dengan bijak. Kadangkala kita mungkin perlu menyemak komunikasi secara manual, seperti untuk penyiasatan penipuan dan sokongan pelanggan, atau untuk menilai dan meningkatkan fungsi alat automatik ini. Kami tidak akan menyemak, memeriksa atau menganalisis komunikasi pemesejan anda untuk menghantar mesej pemasaran pihak ketiga kepada anda dan kami tidak akan menjual ulasan atau analisis komunikasi ini.

5. Maklumat Penting Lain

6. Hak-hak anda

Anda boleh melaksanakan mana-mana hak yang diterangkan dalam bahagian ini selaras dengan undang-undang yang terpakai. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta anda mengesahkan identiti dan permintaan anda sebelum mengambil tindakan selanjutnya atas permintaan anda.

6.1 Menguruskan Maklumat Anda

Anda boleh mengakses, membetulkan dan mengemas kini beberapa maklumat peribadi anda melalui tetapan Akaun anda. Jika anda menyambungkan Akaun Mereka.io anda kepada perkhidmatan pihak ketiga, seperti Facebook atau Google, anda boleh mengubah tetapan anda dan menyahpaut daripada perkhidmatan tersebut dalam tetapan Akaun anda. Anda bertanggungjawab untuk memastikan maklumat peribadi anda terkini.

6.2 Akses data dan Kebolehpasaran Data

Dalam sesetengah bidang kuasa, undang-undang yang berkenaan mungkin memberi hak kepada anda untuk meminta salinan tertentu maklumat peribadi atau maklumat peribadi anda tentang cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, meminta salinan maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin, dan / atau meminta kami menghantar maklumat ini kepada pembekal perkhidmatan lain (di mana boleh dilaksanakan secara teknikal).

6.3 Pemadaman Data

Dalam bidang kuasa tertentu, anda boleh meminta agar maklumat peribadi anda dipadamkan. Sila ambil perhatian bahawa jika anda meminta pemadaman maklumat peribadi anda:

 • Kami mungkin menyimpan maklumat peribadi anda seperti yang diperlukan untuk kepentingan perniagaan kami yang sah, seperti pencegahan pengubahan wang haram, pengesanan dan pencegahan penipuan, dan meningkatkan keselamatan. Sebagai contoh, jika kami menggantung Akaun Mereka.io atas sebab penipuan atau keselamatan, kami mungkin menyimpan maklumat daripada Akaun Mereka.io tersebut untuk menghalang Pengguna tersebut daripada membuka Akaun Mereka.io baharu pada masa akan datang.
 • Kami mungkin menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami. Sebagai contoh, Mereka.io mungkin menyimpan maklumat untuk kewajipan cukai, pelaporan undang-undang dan pengauditan.
 • Maklumat yang anda telah kongsikan dengan orang lain (cth., Ulasan, siaran forum) akan terus dilihat secara umum pada Mereka.io, walaupun selepas Akaun Mereka.io anda dibatalkan. Walau bagaimanapun, atribusi maklumat tersebut kepada anda akan dialih keluar. Sesetengah salinan maklumat anda (cth., rekod log) akan kekal dalam pangkalan data kami, tetapi tidak disosi daripada pengecam peribadi.
 • Oleh kerana kami mengambil langkah-langkah untuk melindungi data daripada kehilangan dan pemusnahan yang tidak disengajakan atau berniat jahat, salinan sisa maklumat peribadi anda mungkin tidak dialih keluar daripada sistem sandaran kami untuk tempoh masa yang terhad.

7. Keselamatan

Walaupun tiada organisasi yang boleh menjamin keselamatan yang sempurna, kami sentiasa melaksanakan dan mengemas kini langkah-langkah keselamatan pentadbiran, teknikal dan fizikal untuk membantu melindungi maklumat anda daripada akses, kehilangan, kemusnahan atau pengubahan yang tidak dibenarkan.

8. Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami berhak untuk mengubah suai Dasar Privasi ini pada bila-bila masa mengikut undang-undang yang berkenaan. Jika kami berbuat demikian, kami akan menyiarkan Dasar Privasi yang disemak dan mengemas kini tarikh "Dikemaskini Terakhir" di bahagian atas. Sekiranya berlaku perubahan penting, kami juga akan memberi anda notis pengubahsuaian melalui e-mel sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tarikh kuat kuasa. Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi yang disemak, anda boleh membatalkan Akaun anda. Jika anda tidak membatalkan Akaun anda sebelum tarikh Dasar Privasi yang disemak semula berkuat kuasa, akses berterusan anda kepada atau penggunaan Mereka.io akan tertakluk kepada Dasar Privasi yang disemak.

9. Maklumat Hubungan

Anda boleh mengemukakan aduan anda, meminta akses kepada dan/atau meminta pembetulan Maklumat Peribadi anda, meminta untuk mengehadkan pemprosesan Maklumat Peribadi anda untuk Tujuan Tambahan dan/atau membuat sebarang pertanyaan mengenai Maklumat Peribadi anda dengan menghubungi:

 • Jawatan : Bersekutu Pembangunan Perniagaan
 • Alamat : Lot 1A-3, Level G1, Publika Shopping Gallery, Solaris Dutamas, Jalan Dutamas 1, Kuala Lumpur 50480 Malaysia
 • E-mel: 
 • Nombor Telefon : 603 6419 4755
 • Waktu Operasi : 9pg – 6pm dari hari Isnin hingga Jumaat (tidak termasuk Cuti Umum)

Kami mungkin mengenakan yuran untuk memproses permintaan yang tersebut di atas. 

Berhubung dengan hak anda untuk mengakses dan/atau membetulkan Maklumat Peribadi anda, kami mempunyai hak untuk menolak permintaan anda untuk mengakses dan/atau membuat apa-apa pembetulan kepada Maklumat Peribadi anda atas sebab-sebab yang dibenarkan di bawah undang-undang, seperti di mana perbelanjaan menyediakan akses kepada anda tidak seimbang dengan risiko kepada privasi anda atau orang lain.

Jika anda tidak mahu Maklumat Peribadi anda dikumpul melalui kuki pada Laman Web, anda boleh menyahaktifkan kuki dengan melaraskan tetapan pelayar internet anda untuk melumpuhkan, menyekat atau menyahaktifkan kuki, dengan memadam sejarah penyemakan imbas anda dan mengosongkan cache daripada pelayar internet anda.

Dasar Pembatalan

Tarikh Kemaskini: 15-06-2021

Senarai Kandungan

Polisi Pembatalan Am

Dasar pembatalan mereka ditetapkan seperti berikut:

 • Pembatalan percuma selama 72 jam, selagi pengguna membatalkan sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum tempahan yang dijadualkan: Bayaran balik 100% *
 • Pembatalan dalam tempoh tiga (3) hari tetapi tidak kurang daripada 24 jam sebelum tempahan yang dijadualkan: Bayaran balik 50% *
 • Pembatalan dalam tempoh 24 jam selepas tempahan yang dijadualkan: 10% bayaran balik*

*tertakluk kepada potongan yuran Stripe, akses pecahan yuran yang dikenakan di sini.
 
Selaras dengan dasar pembatalan, peraturan penjadualan semula disenaraikan masing-masing seperti berikut:

Pengalaman

Anda boleh menjadualkan semula tarikh atau masa pengalaman anda (atau menambah atau mengeluarkan tetamu) dalam masa 24 jam selepas menempah, dan sehingga 72 jam sebelum pengalaman dijadualkan bermula.
 
Sekiranya anda menjadualkan semula pengalaman, polisi pembatalan adalah berdasarkan masa tempahan asal dan tarikh permulaan pengalaman asal.

Pakar

Anda boleh menjadualkan semula tarikh atau masa dengan pakar anda dalam masa 24 jam selepas tempahan, dan sehingga 72 jam sebelum pengalaman dijadualkan bermula.
 
Sekiranya anda menjadualkan semula perkhidmatan, polisi pembatalan adalah berdasarkan masa tempahan asal dan tarikh mula pengalaman asal.

Ruang

Anda boleh menjadualkan semula tarikh atau masa sewaan ruang anda dalam masa 24 jam selepas tempahan, dan sehingga 72 jam sebelum sewaan ruang dijadualkan bermula.
 
Sekiranya anda menjadualkan semula sewaan ruang, polisi pembatalan adalah berdasarkan masa tempahan asal dan tarikh mula asal sewaan ruang.

Mesin

Anda boleh menjadualkan semula tarikh atau masa pengalaman anda (atau menambah atau mengeluarkan tetamu) dalam masa 24 jam selepas menempah, dan sehingga 72 jam sebelum pengalaman dijadualkan bermula.
 
Sekiranya anda menjadualkan semula pengalaman, dasar pembatalan adalah berdasarkan masa pembelian asal dan tarikh mula pengalaman asal.
 
Pembatalan disebabkan oleh kecemasan atau krisis dan keadaan yang tidak diduga
 
Rujuk kepada dasar keadaan yang dipadamkan jika anda perlu membatalkan disebabkan oleh kecemasan atau krisis dan keadaan yang tidak diduga. Kami mungkin meminta anda untuk menyediakan dokumentasi.

Dasar Keadaan Membasmi

Tarikh Kemaskini: 15-06-2021

Senarai Kandungan

Gambaran keseluruhan

Dasar Keadaan Yang Pupus ini menjelaskan dan menerangkan bagaimana pembatalan diambil kira apabila peristiwa yang tidak diduga seperti peristiwa yang tidak dijangka di luar dan di luar keupayaan anda untuk mengawal muncul selepas tempahan dan menjadikannya tidak praktikal, menyalahi undang-undang atau tidak realistik untuk memenuhi tempahan anda. Polisi ini terpakai kepada tempahan, tempahan atau komitmen untuk semua perkhidmatan dan pentadbiran, yang disediakan dan terperinci mengenai Mereka.io.

Sekiranya Polisi membenarkan pembatalan, ia mengawal dan mengambil keutamaan ke atas dasar pembatalantempahan. Tetamu termasuk tetapi tidak terhad kepada pelawat dan pelajar yang terjejas oleh sesuatu acara atau peristiwa yang diliputi oleh Polisi ini boleh membatalkan tempahan dan penerimaan mereka, tertakluk kepada keadaan dan syarat, bayaran balik, dan/atau pertimbangan lain. Hab yang terjejas atau dalam apa jua cara yang dipengaruhi oleh peristiwa yang diliputi oleh Dasar ini boleh membatalkan tanpa akibat yang buruk.

Penyakit, penyakit atau kecederaan yang tidak dijangka

Kes-kes tersebut termasuk ujian positif untuk Covid-19 atau dijangkiti sebarang penyakit atau virus lain. Sila maklumkan sama ada tuan rumah anda Hub atau pasukan Mereka Connect () dengan segera sekiranya berlaku penyakit, penyakit atau kecederaan yang tidak dijangka. Anda mempunyai pilihan sama ada untuk menjadualkan semula tempahan anda atau menerima bayaran balik.

Krisis dan kekecewaan yang diisytiharkan

Kerajaan mengisytiharkan atau mengumumkan kecemasan tempatan atau nasional, krisis awam, epidemik, pandemik, dan kecemasan kesihatan awam. Ini tidak termasuk penyakit yang endemik, ruang yang kerap disambungkan atau biasanya dikaitkan dengan kawasan—contohnya, malaria di Thailand atau demam denggi di Hawaii.

Sekatan atau batasan perjalanan kerajaan

Sekatan perjalanan yang dilaksanakan oleh agensi kerajaan, organisasi perundangan atau pihak berkuasa berkaitan yang menghalang atau melarang perjalanan, menginap di, atau kembali dari lokasi Penyenaraian. Ini tidak termasuk penasihat perjalanan yang tidak mengikat atau tidak terhad, amaran pelancongan, dan arahan kerajaan yang serupa.

Tindakan ketenteraan dan permusuhan lain

Tindakan dan demonstrasi perang, permusuhan, pencerobohan, perang saudara, konflik biasa, pemberontakan, keganasan, letupan, pengeboman, pemberontakan, rusuhan, kebangkitan, kekacauan awam, dan pergolakan awam.

Bencana alam dan bencana

Bencana alam, peristiwa bencana, tindakan Tuhan, gangguan besar-besaran atau pemadaman utiliti penting dan asas, letusan gunung berapi, tsunami, dan peristiwa cuaca buruk dan tidak normal yang lain termasuk tetapi tidak terhad kepada keadaan iklim yang melampau dan pelik. Ini tidak termasuk cuaca atau keadaan semula jadi yang cukup biasa untuk diramalkan di lokasi itu.

Apakah Peristiwa Yang Dilindungi

Polisi ini menggunakan istilah "Peristiwa" untuk merujuk dan merujuk kepada situasi berikut dan mengiringi, keadaan atau kejadian yang berlaku selepas dan selepas tempahan, adalah tidak diduga semasa membuat tempahan, mencegah, forestall atau tidak dibenarkan secara sah mengenai penggunaan tempahan.

Apa yang Tidak Dilindungi

Semua perkara lain

Dasar ini hanya membenarkan pembatalan untuk Acara yang diterangkan di atas. Segala-galanya dikecualikan. Contoh-contoh keadaan di mana Polisi ini tidak membenarkan pembatalan untuk termasuk: kewajipan dan komitmen kerajaan seperti kewajipan juri, penampilan mahkamah atau tugas ketenteraan; nasihat perjalanan atau panduan kerajaan lain (yang tidak termasuk larangan perjalanan atau larangan); pembatalan atau penjadualan semula acara atau majlis yang mana tempahan atau tempahan dibuat; dan gangguan pengangkutan yang tidak berkaitan dengan acara yang dilindungi seperti penutupan jalan, serta pembatalan penerbangan, kereta api, bas dan feri. Sekiranya anda membatalkan tempahan atau tempahan dalam kes ini, jumlah yang dikembalikan akan ditentukan sedemikian oleh polisi pembatalan yang terpakai untuk tempahan dan tempahan.

Apa yang perlu dilakukan Seterusnya

Jika kami memberitahu anda atau mengedarkan data dan maklumat yang mengesahkan bahawa Dasar ini terpakai untuk tempahan anda, sila ikuti dan mematuhi arahan pembatalan yang kami sediakan. Pada ketika kami telah memaklumkan kepada anda atau menerbitkan maklumat tentang cara Polisi ini diguna pakai, anda harus dan sepatutnya mempunyai pilihan untuk membatalkan di bawah Polisi ini dengan pergi ke halaman Perjalanan anda dan membatalkan tempahan yang terjejas. Jika anda percaya Dasar ini terpakai untuk tempahan anda, tetapi kami tidak memaklumkan anda atau menerbitkan maklumat mengenai Acara, sila hubungi kami dan berhubung untuk membatalkan tempahan anda. Dalam semua kes, anda harus bersedia untuk menyediakan dokumentasi yang menunjukkan bagaimana Peristiwa telah memberi kesan kepada anda atau tempahan anda. 

Jika anda mempunyai soalan, sila berhubung dengan kami secepat mungkin.

Dasar Kuki

Tarikh Kemaskini: 1-09-2021

Dasar ini membentangkan dan memberi untuk memaklumkan bagaimana Mereka.io ("Laman") menggunakan kuki, pengecam mudah alih, URL penjejakan dan data yang serupa untuk membantu menyediakan, melindungi dan meningkatkan Platform Mereka.io. "Mereka.io" dan "Tapak" digunakan secara berganlang sepanjang polisi ini. Dasar Kuki ini ("Dasar") menambah Dasar Privasi Laman ini untuk maklumat tambahan tentang cara kami menggunakan data yang dikumpulkan daripada Pengguna ke Laman ini. Laman ini boleh mengubah suai Dasar ini tanpa memberitahu anda, kami mengesyorkan agar anda juga berunding dengan Dasar Privasi kami. Penggunaan berterusan anda terhadap Laman ini selepas itu akan menunjukkan penerimaan anda terhadap Dasar ini.

Senarai Kandungan

Apa itu Cookies?

Apabila anda melawat Laman kami, kami mungkin meletakkan kuki pada alat dan/atau peranti anda. Kuki ialah dokumen teks yang mengandungi sedikit data dan maklumat. Tapak web menghantar ke komputer anda atau peranti pelayar lain untuk mengenal pasti pelayar anda secara unik atau untuk menyimpan maklumat atau seting dalam pelayar anda. Kuki boleh dikenali apabila anda kembali. Mereka juga membantu kami untuk memberikan pengalaman yang diperibadikan dan boleh memberi kuasa kepada kami untuk mengesan jenis penipuan tertentu. Dalam banyak kes, data / maklumat yang kami kumpulkan menggunakan kuki dan alat lain hanya digunakan dengan cara yang tidak dapat dikenal pasti tanpa merujuk kepada maklumat peribadi. Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk lebih memahami corak trafik laman web dan mengoptimumkan pengalaman laman web kami. Dalam sesetengah kes, kami mengaitkan maklumat yang kami kumpulkan menggunakan kuki dan teknologi lain dengan maklumat peribadi anda. Rakan kongsi perniagaan gabungan kami juga boleh menggunakan teknologi penjejakan ini pada Mereka.io. Ini mungkin termasuk melibatkan orang lain untuk mengesan tingkah laku anda bagi pihak kami.

Anda boleh menguruskan keutamaan kuki dan menolak dan/atau menyahdayakan kuki dengan menukar tetapan pada pelayar anda. Semua pelayar berbeza jadi lawati tetapan pelayar anda untuk melihat dan menguruskan keutamaan kuki anda dan tetapan lain yang berkaitan yang mungkin tersedia. Sila ambil perhatian bahawa sekiranya anda memutuskan untuk melumpuhkan atau menolak kuki, atau penyimpanan yang jelas ini boleh menjejaskan ciri, ketersediaan, fungsi dan kecekapan Laman ini.

Mengapa Mereka.io Menggunakan Teknologi Ini

Kuki digunakan untuk melakukan banyak pekerjaan yang berbeza, seperti membantu kami memahami bagaimana Laman ini digunakan dan dilayari, membolehkan anda menavigasi antara halaman secara produktif, mengingati pilihan anda, dan secara amnya meningkatkan pengalaman pelayaran anda. Kuki juga boleh membantu memastikan pemasaran yang anda lihat dalam talian lebih relevan dengan anda dan minat anda.

Maklumat Peranti

Kami mungkin menggunakan maklumat berkaitan peranti untuk mengesahkan pengguna. Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan alamat IP, maklumat pelayar atau data lain yang disediakan oleh pelayar atau peranti anda untuk mengenal pasti peranti yang digunakan untuk mengakses platform kami. Kami juga mungkin menggunakan teknik berkaitan peranti ini untuk mengaitkan anda dengan peranti berbeza yang mungkin anda gunakan untuk mengakses kandungan kami termasuk untuk tujuan perlindungan penipuan dan untuk pengiklanan sasaran yang lebih baik.

Pilihan Anda

Kebanyakan pelayar menerima dan mengakui kuki secara automatik, tetapi anda boleh mengubah suai tetapan pelayar anda untuk menolak kuki dengan melawat bar alat pelayar anda. Walaupun anda mungkin menyahdayakan kuki melalui tetapan pelayar anda, Mereka.io mungkin tidak dapat dilayari seperti yang dimaksudkan.

Peranti mudah alih anda mungkin membolehkan anda mengawal kuki melalui fungsi tetapannya. Rujuk arahan pengeluar peranti anda untuk maklumat yang lebih berkaitan.

Jika anda memilih untuk menolak kuki, beberapa bahagian Platform Mereka.io mungkin tidak berfungsi seperti yang dimaksudkan atau mungkin tidak berfungsi sama sekali.

Bayaran dan Bil

Tarikh Kemaskini: 1-09-2021

Senarai Kandungan

1. Jalur

1.1 Penyimpanan maklumat jalur

Mereka.io menggunakan Stripe sebagai sistem transaksi umum kita. Ini bermakna kami menggunakan perkhidmatan mereka untuk semua proses transaksi. Untuk tujuan tatacara, Stripe akan menyimpan maklumat kad yang diberikan oleh semua Pengguna semasa penyerahan secara sukarela. Storan ini termasuk sebarang maklumat berkaitan yang diperlukan untuk menambah transaksi. Untuk maklumat lanjut, baca ini. Privasi anda akan dilindungi seperti yang diperuntukkan dalam Dasar Privasi kami.

2. Yuran

2.1.3 Yuran untuk Hab

Terdapat tiga yuran yang dikenakan semasa proses pembayaran dari Hubs ke Mereka.io. Iaitu yuran Stripe, yuran pentadbiran, dan yuran platform.

2.1.3.1 Bayaran bayaran stripe.

Peratusan dan pecahan yuran Stripe boleh didapati dalam Perjanjian Pengguna kami. Ia adalah peratusan tetap sebanyak 3% + MYR1 setiap pembayaran. Panduan lanjut boleh didapati melalui pautan yang disediakan dalam Perjanjian Pengguna atau bantuan boleh didapati dalam Artikel Bantuan kami.

2.1.3.2 Bayaran pentadbiran.

Tertakluk kepada kemas kini, ketetapan semasa adalah 2%. Sila pastikan untuk menyemak dasar kami dengan kerap. Kelangsungan anda menggunakan platform kami akan menandakan pengakuan dan perjanjian anda kepada struktur yuran kami yang baru dikemas kini. Untuk bantuan lebih lanjut, sila lihat di sini.

2.1.3.3 Yuran platform.

Yuran platform tertakluk kepada langganan Hubs untuk pakej Mereka.io yang ditawarkan. Ia hanya akan dikenakan ke atas langganan pakej Freemium. Tertakluk kepada kemas kini, ketetapan semasa adalah 15%. Begitu juga, tanggungjawab untuk menyemak kemas kini ini diperlukan oleh Hubs.Kelangsungan anda menggunakan platform kami akan menandakan pengakuan dan persetujuan anda kepada struktur yuran kami yang baru dikemas kini. Bantuan lanjut boleh didapati di sini.

2.1 Fi yang dikenakan semasa pembayaran

Terdapat caj tambahan (di sini dirujuk sebagai 'yuran') semasa transaksi selesai. Yuran dikira ke dalam jumlah bayaran. Sebagai sebahagian daripada prinsip ketelusan kami, peruntukan ini bertujuan untuk menjelaskan pecahan yuran yang ditanggung oleh Pengguna yang berbeza.

2.1.2 Bayaran untuk Pelajar

Pelajar akan membayar jumlah sekaligus yang ditunjukkan sebagai jumlah bayaran, iaitu 'caj tempahan' mengikut jumlah pembayaran. Caj tempahan terdiri daripada tiga yuran berasingan: yuran platform, yuran pentadbiran, dan yuran Stripe. Jumlah amaun yang perlu dibayar dengan serta-merta menggabungkan yuran ini, dan tidak akan dikenakan caj luaran di atas yuran tempahan yang ditunjukkan.

3. Pengeluaran

3.1 Pengeluaran untuk Hab

Terdapat yuran pengeluaran minimum sebanyak MYR1,000.00. Yuran pengeluaran yang ditetapkan akan dikemas kini dari semasa ke semasa, mengikut dasar dan analisis prospektif kami. Dengan penggunaan berterusan platform kami, anda bersetuju dan menerima kemas kini tersebut. Oleh itu, sila pastikan anda menyemak dasar kami dengan kerap. Bantuan lanjut boleh didapati di sini.

3.1.1 Yuran Pengeluaran

Yuran ini adalah wajib untuk dikenakan bagi setiap pengeluaran, dan akan dilahirkan oleh Hubs. Ketetapan semasa untuk yuran tersebut adalah 0.25% + MYR1.50. Untuk penjelasan lanjut, sila lihat di sini.

3.2 Pengeluaran tanpa memenuhi yuran pengeluaran minimum

Jika Hubs memutuskan untuk menghentikan langganan dan menyiarkan Mereka.io, dan baki yang tinggal tidak memenuhi keperluan pengeluaran minimum, ini boleh diteruskan dengan menaikkan tiket di Platform kami. Panduan lanjut tentang cara menaikkan tiket boleh didapati di sini.

4. Cukai

4.1 Pemfailan cukai

Hab, Pakar dan mana-mana pihak yang menyenaraikan perkhidmatan yang membenarkan permintaan tempahan daripada Learners dikehendaki terlibat dengan cukai yang berkaitan dan pihak berkuasa cukai atas inisiatif mereka sendiri. Mereka.io tidak mempunyai tanggungjawab untuk memfailkan cukai bagi pihak mana-mana pihak. Sila rujuk kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan cukai tempatan, atau di mana berkenaan.

Terma dan Dasar Lain

Senarai Kandungan

Dasar Nondiscrimination

Dikemaskini terakhir: 15-07-2021

 

Mereka.io, di terasnya, komuniti interaktif yang didedikasikan untuk membuka sumber yang kurang digunakan dan kebolehcapaian mereka sambil membina rangkaian kreatif dan usahawan global.

 

Mereka.io menawarkan peluang yang tidak berkesudahan dan ini harus sama-sama diakses oleh semua bakat yang berkelayakan dalam komuniti kita, tanpa mengira bangsa, warna, etnik, asal negara, agama, orientasi seksual, identiti jantina, atau status perkahwinan, atau ciri-ciri lain yang dilindungi.

 

Mereka.io komited untuk memastikan semua ahli komuniti kami berasa dialu-alukan di platform ini. Syarat menggunakan Mereka.io adalah komitmen anda untuk tidak terlibat dalam sebarang diskriminasi atau kelakuan mengganggu yang menyalahi undang-undang kerana kelakuan sedemikian adalah dilarang Mereka.io oleh mana-mana pengguna kami. Pengguna yang terlibat dalam aktiviti sedemikian adalah tertakluk kepada penutupan akaun atau tindakan undang-undang yang perlu. Mereka.io tidak memerlukan pengguna melanggar undang-undang tempatan atau mengambil tindakan yang mungkin tertakluk kepada liabiliti undang-undang. Mereka.io komited untuk menguatkuasakan dasar ini dengan mengambil semua tindakan yang perlu.

 

Sila laporkan sebarang diskriminasi atau gangguan di [email protected]

Dasar Hak Proprietari

Tarikh Kemaskini: 15-07-2021

 

Mereka.io ("Mereka.io") berusaha untuk melindungi semua hak proprietari termasuk hak harta intelek orang lain dan mengharapkan pengguna Mereka.io menghormatinya. Polisi ini boleh dikemaskini dari semasa ke semasa dan hendaklah dicerminkan pada "Dikemaskini Terakhir".

 

Jika anda pemilik hak proprietari, atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak satu, atau diberi kuasa untuk bertindak di bawah sebarang hak eksklusif di bawah mana-mana hak proprietari, anda boleh melaporkan pelanggaran yang didakwa dilakukan pada atau melalui Mereka.io dengan menghubungi:

 

Mereka Innovative Education Sdn Bhd (1239397-T)

 • Alamat : Lot 1A-3, Level G1, Publika Shopping Gallery, Solaris Dutamas, Jalan Dutamas 1, Kuala Lumpur 50480 Malaysia
 • Emel : [email protected]
 • Nombor Telefon : 603 6419 4755
 • Waktu Operasi : 9pg – 6pm dari hari Isnin hingga Jumaat (tidak termasuk Cuti Umum)

 

Mereka.io akan bertindak balas dengan segera terhadap tuntutan sebarang pelanggaran hak proprietari yang dilakukan ke atas atau menggunakan Mereka.io yang dilaporkan kepada Mereka.io. Setelah menerima laporan itu, Mereka.io akan mengambil apa-apa tindakan, mengikut budi bicara mutlaknya, ia dianggap sesuai, termasuk penyingkiran bahan yang dicabar daripada Mereka.io. Pada masa yang sama, Mereka.io berhak untuk dalam keadaan yang sesuai dan mengikut budi bicaranya, untuk melumpuhkan dan/atau menamatkan akaun atau akses pengguna yang berulang kali melanggar atau berulang kali didakwa melanggar mana-mana hak proprietari orang lain.

 

Sila ingat bahawa anda mungkin bertanggungjawab untuk ganti rugi (termasuk kos dan yuran guaman) jika anda secara nyata memberi gambaran bahawa bahan itu melanggar mana-mana hak proprietari anda. Sebarang tindakan yang diambil oleh Mereka.io tidak mempunyai kesan undang-undang dan Mereka.io tidak dapat memberikan sebarang nasihat undang-undang. Jika anda mempunyai pertanyaan tentang sama ada hak proprietari tertentu adalah sah atau sama ada bahan tertentu melanggar, sila berunding dengan pengamal undang-undang.